جدول نرخ دیه سال 1400

جدول نرخ دیه به صورت کل وجزء حسب اعلام قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ 

۱-دیه کامل در ماه غیر حرام  به عدد ۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان به حروف چهارصدو هشتاد میلیون تومان
۲-دیه کامل در ماه حرام(محرم،ذی القعده،ذی الحجه،رجب) به عدد۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰تومان به حروف ششصدو چهل میلیون تومان
۳-یک دینار شرعی۴۸۰/۰۰۰ هزار تومان
۴-یک درهم شرعی ۴۸/۰۰۰ هزار تومان
۵-یک نفر شتر به عدد  ۴/۸۰۰/۰۰۰تومان به حروف چهارمیلیون و هشتصد هزار تومان
۶-یک ده هزارم دیه کامل۴۸/۰۰۰تومان
۷-یک هزارم دیه کامل۴۸۰/۰۰۰تومان
۸-یکصدم دیه کامل(یک درصد)۴/۸۰۰/۰۰۰تومان به حروف چهارمیلیون و هشتصد هزار تومان
۹-نیم صدم دیه کامل (نیم درصد)۲/۴۰۰/۰۰۰تومان
۱۰-یک دهم درصد ۴۸۰/۰۰۰تومان
۱۱-دو دهم درصد دیه کامل۹۶۰/۰۰۰تومان
۱۲- سه دهم درصد دیه کامل۱/۴۴۰/۰۰۰تومان
۱۳-چهار دهم درصددیه کامل۱/۹۲۰/۰۰۰تومان
۱۴-پنج دهم درصد دیه کامل۲/۴۰۰/۰۰۰تومان
۱۵-شش دهم درصد دیه کامل۲/۸۸۰/۰۰۰تومان
۱۶-هفت دهم دصد دیه کامل ۳/۳۶۰/۰۰۰تومان
۱۷-هشت دهم درصد دیه کامل ۳/۸۴۰/۰۰۰تومان
۱۸-نه دهم درصد دیه کامل ۴/۳۲۰/۰۰۰تومان
۱۹-یک درصد دیه کامل۴/۸۰۰/۰۰۰تومان
۲۰-یک ویک دهم درصد دیه کامل۵/۲۸۰/۰۰۰تومان
۲۱-یک ودو دهم درصد دیه کامل۵/۷۶۰/۰۰۰تومان
۲۲-یک وسه دهم درصد دیه کامل۶/۲۴۰/۰۰۰تومان
۲۳-یک وچهار دهم درصد دیه کامل ۶/۷۲۰/۰۰۰تومان
۲۴-یک وپنج دهم درصد دیه کامل۷/۲۰۰/۰۰۰تومان
۲۵-یک وشش دهم درصد دیه کامل۷/۶۸۰/۰۰۰تومان
۲۶-یک وهفت دهم درصد دیه کامل۸/۱۶۰/۰۰۰تومان
۲۷-یک وهشت دهم درصد دیه کامل ۸/۶۴۰/۰۰۰تومان
۲۸-یک ونه دهم درصد دیه کامل۹/۱۲۰/۰۰۰تومان
۲۹-دو درصد دیه کامل۹/۶۰۰/۰۰۰تومان
۳۰-دونیم درصد دیه کامل۱۲/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۱-سه درصد دیه کامل ۱۴/۴۰۰/۰۰۰تومان
۳۲-سه ونیم درصد دیه کامل ۱۶/۸۰۰/۰۰۰تومان
۳۳-چهار درصد دیه کامل۱۹/۲۰۰/۰۰۰تومان
۳۴-چهارونیم درصد دیه کامل۲۱/۶۰۰/۰۰۰تومان
۳۵-پنج درصد دیه کامل ۲۴/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۶-پنج ونیم درصد دیه کامل ۲۶/۴۰۰/۰۰۰تومان
۳۷-شش درصد دیه کامل ۲۸/۸۰۰/۰۰۰تومان
۳۸-شش ونیم درصد دیه کامل۳۱/۲۰۰/۰۰۰تومان
۳۹-هفت درصد دیه کامل۳۳/۶۰۰/۰۰۰تومان
۴۰-هفت ونیم درصد دیه کامل۳۶/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۱- هشت درصد دیه کامل۳۸/۴۰۰/۰۰۰تومان
۴۲-هشت ونیم درصد دیه کامل۴۰/۸۰۰/۰۰۰تومان
۴۳-نه درصد دیه کامل۴۳/۲۰۰/۰۰۰تومان
۴۴- نه ونیم درصد دیه کامل ۴۵/۶۰۰/۰۰۰تومان
۴۵- ده درصد دیه کامل۴۸/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۶-نصف (یک دوم) دیه کامل ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۷-ثلث دیه کامل(یک سوم) ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۸-ربع ( یک چهارم ) دیه کامل ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰تومان

۴۹-خمس(یک پنجم ) دیه کامل۹۶/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۰-چهار پنحم از یک پنجم دیه کامل ۷۶/۸۰۰/۰۰۰تومان
۵۱-چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل۳۸/۴۰۰/۰۰۰تومان
۵۲-یک پنجم از یک دهم دیه کامل۹/۶۰۰/۰۰۰تومان
۵۳-یک دوم از یک دهم دیه کامل ۲۴/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۴- حارصه( یک شتر)۴/۸۰۰/۰۰۰تومان
۵۵-دامیه (دوشتر)۹/۶۰۰/۰۰۰تومان
۵۶-متلاحمه(سه شتر)۱۴/۴۰۰/۰۰۰تومان
۵۷-سمحاق(چهار شتر)۱۹/۲۰۰/۰۰۰تومان
۵۸-موضعه(پنج شتر)۲۴/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۹-هاشمه(ده شتر )۴۸/۰۰۰/۰۰۰تومان
۶۰-منقله (پانزده شتر)۷۲/۰۰۰/۰۰۰تومان
۶۱-ماء مومه (سی وسه شتر)۱/۵۸۴/۰۰/۰۰۰تومان
۶۲-جائفه(ثلث دیه کامل) ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۶۳-دامغه ( ثلث دیه کامل وهمچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین میگردد)ثلث ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰میلیون تومان
۶۴-سیاه شدن صورت بدون جراحت ، شش دینار ۲/۸۸۰/۰۰۰تومان
۶۵-کبود شدن صورت (سه دینار)۱/۴۴۰/۰۰۰تومان
۶۶-سیاه شدن سایر اعضاء بدن( سه دینار) ۱/۴۴۰/۰۰۰تومان
۶۷-سرخ شدن اعضاء بدن ( ربع دینار)۱۲۰/۰۰۰تومان
۶۸-دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار ) ۹/۶۰۰/۰۰۰تومان
۶۹-دیه علقه که خون بسته است(چهل دینار )۱/۹۲۰۰/۰۰۰تومان
۷۰-دیه جنین که گوشت واستخوان آن تمام شده است وهنوز روح درآن پیدا نشده است ، فرقی بین پسر ودختر نیست،( یکصد دینار) ۴۸/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۱-دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است وهنوزگوشت نروییده است(هشتاد دینار )۳۸/۴۰۰/۰۰۰تومان
۷۲-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد)دیه کامل۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۳-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد)نصف دیه کامل مرد مسلمان ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۴-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است واگر مشتبه باشد ( سه چهارم دیه کامل)۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۵-دیه مضقه که بصورت گوشت درآمده است (شصت دینار)۲۸/۸۰۰/۰۰۰تومان

برای صدور آنلاین و غیرحضوری بیمه نامه فرم زیر را تکمیل کرده تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

تماس باما

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اشتراک گذاری :

تماس با کارشناسان صدور بیمه کوثر

  • همراه : 09126608681
  • ثابت : 32827126-026
  • ثابت : 32825605-026

استعلام رایگان و صدور انواع بیمه نامه ها

لینک کوتاه مطلب : https://www.chatryar.ir/?p=842
بخش نظرات

سوالات خود را در قسمت نظرات ثبت کنید تا به آن پاسخ داده شود

درباره ی mosavi

همچنین ببینید

جدول نرخ دیه سال 1401

جدول نرخ دیه به صورت کل وجزء حسب اعلام قوه قضائیه در سال1401  ۱-دیه کامل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

صـدور آنلاین و ارزان بیمه نامه کـوثرلطفا" اینجا کلیک کنید
+ +