جدول نرخ دیه سال 1401

جدول نرخ دیه به صورت کل وجزء حسب اعلام قوه قضائیه در سال1401 

۱-دیه کامل در ماه غیر حرام ۶۰۰۰۰۰۰۰۰تومان
۲-دیه کامل در ماه حرام(محرم،ذی القعده،ذی الحجه،،رجب)۸۰۰۰۰۰۰۰۰تومان
۳-یک دینار شرعی ۶۰۰۰۰۰تومان
۴-یک درهم شرعی ۶۰۰۰۰تومان
۵-یک نفر شتر ۶۰۰۰۰۰۰تومان   

۶-یک ده هزارم دیه کامل ۶۰۰۰۰تومان
۷-یک هزارم دیه کامل ۶۰۰۰۰۰تومان
۸-یکصدم دیه کامل(یک درصد)۶۰۰۰۰۰۰تومان
۹-نیم صدم دیه کامل (نیم درصد)۳۰۰۰۰۰۰تومان
۱۰-یک دهم درصد ۶۰۰۰۰۰تومان
۱۱-دو دهم درصد دیه کامل۱۲۰۰۰۰۰تومان
۱۲- سه دهم درصد دیه کامل۱۸۰۰۰۰۰تومان
۱۳-چهار دهم درصددیه کامل۲۴۰۰۰۰۰تومان
۱۴-پنج دهم درصد دیه کامل۳۰۰۰۰۰۰تومان
۱۵-شش دهم درصد دیه کامل۳۶۰۰۰۰۰تومان
۱۶-هفت دهم دصد دیه کامل ۴۲۰۰۰۰۰تومان
۱۷-هشت دهم درصد دیه کامل ۴۸۰۰۰۰۰تومان
۱۸-نه دهم درصد دیه کامل۵۶۰۰۰۰۰تومان
۱۹-یک درصد دیه کامل۶۰۰۰۰۰۰تومان
۲۰-یک ویک دهم درصد دیه کامل۶۶۰۰۰۰۰تومان
۲۱-یک ودو دهم درصد دیه کامل۷۲۰۰۰۰۰تومان
۲۲-یک وسه دهم درصد دیه کامل۷۸۰۰۰۰۰تومان
۲۳-یک وچهار دهم درصد دیه کامل ۸۴۰۰۰۰۰تومان
۲۴-یک وپنج دهم درصد دیه کامل۹۰۰۰۰۰۰تومان
۲۵-یک وشش دهم درصد دیه کامل۹۶۰۰۰۰۰تومان
۲۶-یک وهفت دهم درصد دیه کامل۱۰۲۰۰۰۰۰تومان
۲۷-یک وهشت دهم درصد دیه کامل ۱۰۸۰۰۰۰۰تومان
۲۸-یک ونه دهم درصد دیه کامل۱۱۴۰۰۰۰۰تومان
۲۹-دو درصد دیه کامل۱۲۰۰۰۰۰۰تومان
۳۰-دونیم درصد دیه کامل۱۵۰۰۰۰۰۰تومان
۳۱-سه درصد دیه کامل ۱۸۰۰۰۰۰۰تومان
۳۲-سه ونیم درصد دیه کامل ۲۱۰۰۰۰۰۰تومان
۳۳-چهار درصد دیه کامل۲۴۰۰۰۰۰۰تومان
۳۴-چهارونیم درصد دیه کامل۲۷۰۰۰۰۰۰تومان
۳۵-پنج درصد دیه کامل ۳۰۰۰۰۰۰۰تومان
۳۶-پنج ونیم درصددیه کامل۳۳۰۰۰۰۰۰تومان
۳۷-شش درصد دیه کامل ۳۶۰۰۰۰۰۰تومان
۳۸-شش ونیم درصد دیه کامل۳۹۰۰۰۰۰۰تومان
۳۹-هفت درصد دیه کامل۴۲۰۰۰۰۰۰تومان
۴۰-هفت ونیم درصد دیه کامل۴۵۰۰۰۰۰۰تومان
۴۱- هشت درصد دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰۰تومان
۴۲-هشت ونیم درصد دیه کامل۵۱۰۰۰۰۰۰تومان
۴۳-نه درصد دیه کامل۵۴۰۰۰۰۰۰تومان
۴۴- نه ونیم درصد دیه کامل ۵۷۰۰۰۰۰۰تومان
۴۵- ده درصد دیه کامل۶۰۰۰۰۰۰۰تومان
۴۶-نصف (یک دوم) دیه کامل ۳۰۰۰۰۰۰۰۰تومان
۴۷-ثلث دیه کامل(یک سوم) ۲۰۰۰۰۰۰۰۰تومان
۴۸- ربع ( یک چهارم ) دیه کامل ۱۵۰۰۰۰۰۰۰تومان
۴۹-خمس(یک پنجم ) دیه کامل۱۲۰۰۰۰۰۰۰تومان
۵۰-چهار پنحم از یک پنجم دیه کامل ۹۶۰۰۰۰۰۰تومان
۵۱-چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰۰تومان
۵۲-یک پنجم از یک دهم دیه کامل۱۲۰۰۰۰۰۰تومان
۵۳-یک دوم از یک دهم دیه کامل ۳۰۰۰۰۰۰۰تومان
۵۴- حارصه( یک شتر)۶۰۰۰۰۰۰تومان
۵۵-دامیه (دوشتر)۱۲۰۰۰۰۰۰تومان
۵۶-متلاحمه(سه شتر)۱۸۰۰۰۰۰۰تومان
۵۷-سمحاق(چهار شتر)۲۴۰۰۰۰۰۰تومان
۵۸-موضعه(پنج شتر)۳۰۰۰۰۰۰۰تومان
۵۹-هاشمه(ده شتر )۶۰۰۰۰۰۰۰تومان
۶۰-منقله (پانزده شتر)۹۰۰۰۰۰۰۰تومان
۶۱-ماء مومه (سی وسه شتر)۱۹۸۰۰۰۰۰۰تومان
۶۲-جائفه(ثلث دیه کامل) ۲۰۰۰۰۰۰۰۰تومان
۶۳-دامغه ( ثلث دیه کامل وهمچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین میگردد)۲۰۰۰۰۰۰۰۰میلیون تومان
۶۴-سیاه شدن صورت بدون جراحت ، شش دینار ۳۶۰۰۰۰۰تومان
۶۵-کبود شدن صورت (سه دینار)۱۸۰۰۰۰۰تومان
۶۶-کبودشدن سایراعضاءبدن نصف کبودی صورت یعنی۹۰۰۰۰۰تومان ۰
۶۷-سیاه شدن سایر اعضاء بدن( سه دینار) ۱۸۰۰۰۰۰تومان
۶۸-سرخ شدن اعضاء بدن ( ربع دینار)۱۵۰۰۰۰تومان
۶۹-دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار ) ۱۲۰۰۰۰۰۰تومان
۷۰-دیه علقه که خون بسته است(چهل دینار )۲۴۰۰۰۰۰۰تومان
۷۱-دیه جنین که گوشت واستخوان آن تمام شده است وهنوز روح درآن پیدا نشده است ، فرقی بین پسر ودختر نیست،( یکصد دینار) ۶۰۰۰۰۰۰۰تومان
۷۲-دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است وهنوزگوشت نروییده است(هشتاد دینار )۴۸۰۰۰۰۰۰تومان
۷۳-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد)دیه کامل۶۰۰۰۰۰۰۰۰تومان
۷۴-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد)نصف دیه کامل مرد مسلمان ۳۰۰۰۰۰۰۰۰تومان
۷۵-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است واگر مشتبه باشد ( سه چهارم دیه کامل)۴۵۰۰۰۰۰۰۰تومان
۷۶-دیه مضقه که بصورت گوشت درآمده است (شصت دینار)۳۶۰۰۰۰۰۰تومان

ماههای حرام کدامند : محرم – ذی القعده – ذی الحجه – رحب، در این ۴ماه دیه کامل ۸۰۰میلیون تومان است۰

خرید آنلاین بیمه ثالث کوثر

برای صدور آنلاین بیمه اینجا کلیک کنید

در عصر و زمانیکه زندگی می کنیم اکثر مردم تمایل به خرید به صورت  غیر حضوری و بدون حضور در  اماکن فروشگاهی و دفاتر بیمه را دارند تا در وقت و هزینه های خود صرفه جویی کنند . بر این اساس شرکت بیمه کوثر جهت رفاه حال تمامی بیمه گذاران ارزانترین  انواع بیمه را در اختیار عموم مردم قرارداده تا نیاز مشتری را به صورت اینترنتی و  غیر حضوری با مشاوره برخط و صدور توسط بیمه گذار محیا سازد. با توجه به دستورالعمل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه نامه کاغذی حذف گردیده و نیازی به اخذ بیمه نامه کتبی نمی باشد.

لطفا: قبل از صدور  بیمه نامه مدارک زیر را آماده داشته باشید تا در کمترین زمان خرید بیمه نامه انجام شود و در صورت نیاز به مشاوره برخط با شماره 02632825605 تماس بگیرید و یا مدارک را از پیام رسان های واتساپ ، تلگرام و سروش ارسال نمایید.

مدارک لازم

۱ –  عکس بیمه نامه سال قبل

۲ –  تصویر پشت و رو  کارت خودرو یا سند سبز

۳ – تصویر پشت و رو  گواهینامه مالک یا افراد درجه یک مالک 

برای صدور آنلاین بیمه اینجا کلیک کنید

 

در صورت نیاز به مشاوره فرم زیر را تکمیل نمایید تا در اولین فرصت کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

بعد از تکمیل و ارسال این فرم با شما جهت مشاوره و اعلام نرخ و صدور بیمه نامه تماس خواهیم گرفت.

مشاوره

بعد از تکمیل و ارسال این فرم با شما جهت مشاوره و اعلام نرخ و صدور بیمه نامه تماس خواهیم گرفت
  • به عنوان مثال : بیمه آتش سوزی

 

اشتراک گذاری :

تماس با کارشناسان صدور بیمه کوثر

  • همراه : 09126608681
  • ثابت : 32827126-026
  • ثابت : 32825605-026

استعلام رایگان و صدور انواع بیمه نامه ها

لینک کوتاه مطلب : https://www.chatryar.ir/?p=1387
بخش نظرات

سوالات خود را در قسمت نظرات ثبت کنید تا به آن پاسخ داده شود

درباره ی mosavi

همچنین ببینید

صدور بیمه نامه اقساطی ویژه حقوق بگیران بانک رفاه

بیمه اقساطی  خودرو  ثالث و بدنه  بیمه اقساطی خودرو بدون کارمزد با تخفیف ویژه صدور …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

صـدور آنلاین و ارزان بیمه نامه کـوثرلطفا" اینجا کلیک کنید
+ +