مسئولیت های مدنی و کیفری

  انواع مسئولیت های کیفری و مدنی

آشنایی با مبانی حقوق مسئولیت                                                                     

تعریف مسئولیت :

در فرهنگ لغت ، مسئولیت به معنی پرسیده  شده و خواسته شده آمده است  و غالبا ” به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه عهده دار و مسئول آن باشد تعریف شده است .

براین اساس مسئول به کسی اطلاق  می شود که از وی  بخاطر اعمالش سوال وباز خواست نمایند در ارتباط با زندگی اجتماعی مفهوم مسئول بودن یا مسئولیت با این معنی است ، که هر شخص باید با پاسخگوی آثار ونتایج حاصل ازاعمالش باشد.

انواع مسئولیت :

اخلاقی و قانونی

مسئولیت های قانونی  خود شامل  مسئولیت کیفری ومسئولیت مدنی است.

 مسئولیت قانونی وجود خسارت را ایجاب می کند این خسارت ممکن است متوجه جامعه یا فرد باشد و با توجه به نوع مسئولیت متفاوت خواهد بود .

مسئولیت کیفری: هنگامی به وجود می آید که فردی یا افرادی بر اثر کردارو رفتار خود نظم اجتماع را  مختل و جامعه را متضرر کنند .

بدیهی است جامعه برای دفاع از خود شخص مخالف نظم عمومی و منافع جامعه را محکوم و  عامل زیان را مجازات  می کند.

   به طورکلی  باید توجه داشت هدف مسئولیت کیفری تنبیه متجاوز و حفظ امنیت است.

بیمه مسئولیت دین ناشی از مسئولیت مدنی را بیمه می کند ودر نتیجه بیمه ضمانت اجرا های کیفری یعنی مجازاتها ممکن نیست. حتی اگر آن ضمانت اجرا  جزای  نقدی باشد.

تجاوز از این قاعده اصلی شخصی بودن مجازاتها را مخدوش می کند و هدف باز دارنده مجازاتها نسبت به شخص مجرم وسایرین را از بین می برد .

تفاوت مسئولیت کیفری و مدنی

در مسئولیت کیفری حصول ضرر از فعل مجرمانه همیشه شرط ایجاد مسئولیت  نیست .          

در حالی که لزوم  وجود ضرر در تحقق مسئولیت مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است (دفاع از خود)

زیرا وجود زیان ، ویژه مسئولیت مدنی است و همین عنصر می باشد که آنرا از مسئولیت کیفری واخلاقی جدا می سازد.

مسئولیت کیفری موجب کیفر مرتکب فعل نمی باشد واین مسئولیت با شدت خطا یا تقصیر متناسب است.

در صورتیکه مسئولیت مدنی هدف آن ترمیم زیان وارده به شاکی است و زیان سنجیده می شود.

مسئولیت کیفری خطراتی عظیم برای آزادی فردی به وجود می آورد هنگامی متوجه فردی می شود که فرد مرتکب اعمالی شود که قانون صریحا و منحصرا آنها را ذکر کرده باشد وحال آنکه  مسئولیت مدنی خطراتی  سبک تر از مسئولیت کیفری دارد.

مسئولیت اخلاقی

در صورتی حاصل می شود  که انسان مرتکب خطا و گناه می شود که این گناه و خطا او را در برابر  وجدان وخدا آزار می دهد .

فرض کنید کودکی در حال غرق شدن است و افراد متعددی  به این  صحنه نظاره می کنند اگر یکی از افراد خود را به آب زده و کودک را نجات دهد مسئولیت او یک مسئولیت اخلاقی است .

ولی اگر در این حادثه افراد هیچ اقدامی نکند دراینجا قانون به افرادحکم نمی کند چون شما این کودک را نجات ندادی  پس مجرم هستید .

اما در مسئولیت قانونی(مدنی یا جزایی) موضوع  فرق می کند قواعد حقوقی هدفی جزء تنظیم روابط انسانها در اجتماع ندارد و مسئولیت قانونی بدون وجود خسارت و زیان افراد تحقق پیدا  نمی کند .

مسئولیت در قبال دیگران به چه معناست ؟

  • وجود وظیفه در انجام یا خوداری از انجام عملی که خود این وظیفه ممکن است برای برای مقررات قانونی و روابط اجتماعی به وجود آمده باشد.
  • اطلاع از وجود وظیفه : نمی شود فردی از وظیفه اش آگاهی ندارد آن را مسئول شناخت .
  • توانایی در انجام وظیفه : تا شخصی توانایی انجام وظیفه ای را نداشته باشد نمی تواند کاری را به او محول کرد در غیر این صورت این عمل کاری پس غیرعقلانی و بیهوده است .

مثلا به نوجوانی ۱۵ ساله  وظیفه بلند کردن جسمی سنگین و خارج از توانش محول نمود . بنابرین هر یک از اعضای جامعه نسبت  به پیرامون خود مسئول بوده و می بایستی نسبت به حقوق همه افراد جامعه  احترام قائل شوند.  به عبارتی  همواره در جریان کارو فعالیت روزمره در بنگاهها و سازمانها افراد خسارت جانی  و مالی را به یکدیگر وارد می نماید . جبران  این زیان ها حتی اگر به صورت عمدی هم انجام شود (ناشی از خطا و اشتباه) مطابق با قانون برعهده عامل به وجود آورنده زیان است . بنابراین با انواع  بیمه های  مسئولیت این مشکلات را می توان تا حدودی کاهش و پیشبرد و دغدغه ها را به طور کامل حل کنیم.

مسئولیت مدنی:

عبارست است از تعهد و التزامی  که شخصی به جبران زیان وارده به دیگری را دارد.

اعم از آن که زیان مذکر براثر عمل شخصی مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد .

 مثال: راننده ای براثر بی احتیاطی یا بی موالاتی موجب جرح یا قتل عابر  می شود.

 ۱-مسئولیت ناشی از جرح وصدمه بدنی وارده به عابر(مسئولیت جزائی)

 ۲-مسئولیت به علت زیان مادی وارده به شخص مجروح یا زیان وارده به شخص متوفی.

مسئولیت چنین راننده ای باید هم مجازات و هم خسارت وارد شده را جبران نماید اما در مواردی فقط مسئولیت جزائی (کیفری)  پیدا می کند ،بدون آنکه مسئولیت مدنی وجود داشته باشد مانند : حمل اسلحه قاچاق یا توطئه علیه  مصالح   جامعه ، بر عکس در بعضی موارد فقط مسئولیت مدنی وجود دارد. مانند مواردی که راننده اتومبیلی بر اثر بی احتیاطی و غفلت با اومبیل دیگر تصادف می کند و موجب زیان مالی طرف دیگر می شود.

بیمه های مسئولیت

بیمه های مسئولیت به عنوان یکی از سه رشته اصلی بیمه در کنار بیمه های اموال واشخاص قرار دارد.

موضوع بیمه های مسئولیت

موضوع این بیمه ضرر و زیان وارده به اشخاص ثالث که ناشی از فعل یا ترک فعل غیرعمد بیمه گذاران به وجود آمده می باشد.

در دو بخش زیانهای مالی وغرامت های بدنی جبران میشود.

منظور از زیانهای مالی :

گاهی در طول انجام عملیات ساختمانی  یا عمرانی یا هر فعالیتی که موضوع مورد بیمه باشد مانند گود برداری ، تخریب ، نصب اسکلت ، جابجایی اجسام و مصالح ساختمانی و ….صدماتی به اموال مجاور یا  اموال ثالث وارد آید زیان مالی نامیده می شود.

منظور از غرامت های بدنی :

کلیه صدمات جانی که در اثرحادثه  بوجود آمده باشد از جمله دیه یا ارش (دیه جراحت ) ، هزینه های پزشکی و  بریدگی ها ، شکستگی  ، نقص عضوجزئی یا کلی ودائم یا موقت را خسارت جانی می نامند.

تعریف دیه:

دیه مقدر ، مال معینی است که در شرع اسلام به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس ، عضو یا منفعت ، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است .

تعریف ارش :

دیه مقدر است که میزان آن در شرع معین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت با نظر کارشناس مقدار آن را تعیین می کند.

ارزیابی ریسک

ارزیابی ریسک در بیمه های مسئولیت به دلیل مسائل حقوقی اجتماعی وقتی حساس وپیچیده ترمی شود که محاسبات ریسک دربیمه های اموال واشخاص دارای ضریب خسارت بالایی باشد.

 

 نظریه تئوری تقصیر :(نظریات مربوط به مقصر و زیان دیده)

تئوری تقصیر (مطابق این نظریه هرکس مسبب زیان مالی وجانی به فرد دیگر شود مسئول می باشد وباید زیان وارده را جبران کند البته زیان دیده باید ثابت نماید که عامل زیان چگونه وچقدر به ایشان ضرر وارد کرده.

اشکال بوجود آمده این  نظریه  این که زیان دیده باید اثبات نماید که چه کسی وبه چه میزانی به زیان دیده ضرر وارد نموده  است این در حالی است گاهی زیان وارد سنگینی بوده و فرد مصدوم تاب وتوان پیگیری خسارت وارده  را ندارد.

رفع اشکال

بعد از بروزاشکال و بعد از تشخیص فرد مقصر پیگرد و  پیگیری حقوقدانان برای اثبات مقصر منطق جدیدی را حاکم بر تئوری تقصیر نمودند  و اعلام شده لزوم جدی جهت شناخت مقصر نیازی نیست وکافی است که:

 ۱-وقوع انجام و فعل زیانبار بررسی گردد.

۲- احراز رابطه سببیت میان  فعل و خسارت وارده تامین می شود.

این کفایت می نماید که مقصر حادثه را تشخیص دهیم .این نوع مسئولیتها به نام مسئولیت عینی معروف شده اند .

تئوری خطر:

پس از شکل گیری انقلاب صنعتی در اروپا  کارخانه ها  و وسایل نقلیه وتولیدات انبوه صنعتی ایجاد گردید  و کارگران زیادی  وارد مشاغل در محیط های تعریف شده  شدند  و کم کم خطرات جانبی ومالی بالا گرفت تئوری خطر به شرح ذیل به وجود آمد :

الف : دارنده فعل ، شغل و وسیله نقلیه  خطر زا  مقصرر است .

ب : صرف انجام فعل ایجاد کننده زیان، فاعل ملزوم به جبران زیان می باشد.

ج: هر کس فعالیت می کند محیطی خطرزا  برای دیگران به وجود می آورد وکسی که از این محیط بهره می برد باید   ضرر های آن را جبران نماید .

 به هر حال در تئوری خطر قصد  و تقصیر کارفرما یا  مدیر کارخانه مطرح نیست بلکه هرگاه زیانی براثر حوادث گوناگون صنعتی به کارگر وارد آید می بایست ازجانب کار فرما جبران گردد.

نکته ها :

 منظور از شبه جرم غیر عمدی  مورد بیمه ، بیمه های مسئولیت است .

بیمه گذار را می توان  به  مالک ، مرتهن ، راهن ، مستاجر ، امانتدار ، نماینده  هم نامید.

نظریه تضمین حق:

هر کس حق دارد در جامعه سالم وایمن زندگی کند و حقوق او تضمین شود و هیچکس حق ندارد حقوق سلامت وایمن دیگران را به خاطر اندازد ، بنابرین به محض اینکه حقی از بین رفت ( چه جانی  و چه مالی )و زیان وارد شد عامل زیان باید آن را جبران کند وهمین الزام مسئولیت مدنی نامیده می شود.

لذا طبق این نظریه تضمین وحمایت از حقوق مربوط  به جسم و جان انسان بر سایر حقوق او برتری دارد ودر هر حال مقصرباید خسارت بدنی را جبران کند وجهت جبران خسارات مادی ومالی موکول به اثبات تقصیر موارد  عامل زیان می باشد.

در صورت اثبات تقصیر موارد مورد بررسی قرار می گیرد.

انواع بیمه مسئولیت

 ۱-بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان :

کلیه کار فرمایان نسبت به جبران خسارت وارده به کارکنان و کارگران که ناشی از حوادث حین کار باشد و  منجر به صدمات جسمانی و جانی می شود و مسئول هستند.

به موجب این بیمه نامه غرامت فوت و نقص عضو کارگران در حد دیه و همچنین هزینه پزشکی آنان تا سقف خریداری شده تحت پوشش قرار می گیرد.

۲-بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث ناشی از انجام عملیات سا ختمانی

 ۳-بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ، طراح محاسب  و ناظر ساختمانی

 ۴-بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان ، پیراپزشکان ، دندان پزشکان ، آزمایشگاههای تشخیص طبی و رادیولوژی

 ۵-بیمه مسئولیت حمل و نقل

 ۶-بیمه مسئولیت مالکین یا استفاده کنندگان از آسانسور طرح جامع

۷-بیمه مسئولیت مدیران هتلها ، مهد کودک ، باشگاههای ورزشی و ..

برای دریافت اطلاعات بیشتر کافیست فرم زیر را تکمیل کرده تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

بیمه نامه مسئولیت

بعد از تکمیل و ارسال این فرم با شما جهت مشاوره و اعلام نرخ و صدور بیمه نامه تماس خواهیم گرفت

اشتراک گذاری :

تماس با کارشناسان صدور بیمه کوثر

  • همراه : 09126608681
  • ثابت : 32827126-026
  • ثابت : 32825605-026

استعلام رایگان و صدور انواع بیمه نامه ها

لینک کوتاه مطلب : https://www.chatryar.ir/?p=813
بخش نظرات

سوالات خود را در قسمت نظرات ثبت کنید تا به آن پاسخ داده شود

درباره ی mosavi

همچنین ببینید

جدول نرخ دیه سال 1401

جدول نرخ دیه به صورت کل وجزء حسب اعلام قوه قضائیه در سال1401  ۱-دیه کامل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

صـدور آنلاین و ارزان بیمه نامه کـوثرلطفا" اینجا کلیک کنید
+ +