بیمه نامه باربری

بیمه باربری

در این بیمه نامه خسارتهای وارده به محمولات مورد بیمه اعم از صادراتی ، وارداتی و داخلی از طریق زمینی( ریلی و جاده ای )، هوایی ، دریایی و یا ترکیبی از سه مورد حمل در طول مسیر حمل کالا با شرایط مندرج در بیمه نامه جبران می گردد.

مدت زمان حمل:
 در مورد حمل هوایی ۳۰ روز پس از رسیدن هواپیمای حامل کالا به فرودگاه کشور مقصد. ٢. در مورد حمل زمینی ۶۰ روز ورود کالا به مرز زمینی کشور مقصد.
مدتهای یاد شده در این ماده با درخواست بیمه گزار و موافقت بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل تمدید می باشد.
فصل دوم : شرایط ماده ۷- حمل کالا با کشتی طبقه بندی شده حمل دریایی مورد بیمه باید به وسیله کشتی طبقه بندی شده صورت پذیرد، در غیر این صورت بیمه گزار موظف است مشخصات کشتی یا شناورهای مورد نظر را قبل از شروع حمل به بیمه گر اعلام نموده و موافقت بیمه گر را اخذ نماید. چنانچه حمل کالا با کشتی طبق بندی نشده بدون اطلاع بیمه گزار صورت گرفته باشد، بیمه گزار موظف است مراتب را بلافاصله پس از اطلاع به بیمه گر اعلام نموده و شرایط و اضافه نرخ مربوط به حمل کالا با کشتی طبقه بندی نشده را قبول نماید.

وظیفه بیمه گذار در بیمه باربری

وظیفه بیمه گزار در ارائه اطلاعات به بیمه گر بیمه گزار موظف است کلیه اطلاعات راجع به حمل کالا و دفعات آن از جمله مشخصات وسیله یا وسایل حمل، حداکثر ارزش کالا در هر حمل، تاریخ حرکت آنها و همچنین بهای هر قسمت از محمولات بیمه شده را قبل یا بلافاصله بعد از حمل و به هر حال قبل از ورود وسیله حمل به مقصد بیمه گر اعلام نماید. در غیر این صورت حسب مورد براساس مواد ۱۲ و ۱۳ قانون بیمه خواهد شد.

ماده ۹- ارزش مورد بیمه چنانچه بین بیمه گزار و بیمه گر توافق خاصی صورت نپذیرفته باشد، قیمت مورد بیمه عبارت از مجموع قیمت خرید کالا، هزینه حمل و عدم النفع موضوع ماده ۱۰ می باشد.

ماده ۱۰- عدم نفع میزان عدم نفع این بیمه نامه معادل ۱۰٪ مجموع قیمت خرید کالا و هزینه حمل آن می باشد، مگر آنکه صریحه توافق دیگری شده باشد.

ماده ۱۱- کالاهایی که به صورت جفت یا دست عرضه می شوند مسئولیت بیمه گر در مورد کالاهایی که به صورت جفت یا دست عرضه می شوند، بدون توجه به ارزش جفت یا دست بودن آن بیش از قسمت خسارت دیده به تناسب مبلغ بیمه شده نخواهد بود، مگر آنکه صریحه توافق دیگری شده باشد.

ماده ۱۲- مواد مخدر به موجب این بیمه نامه حمل و نقل مواد مخدر بیمه نمی شود مگر آنکه:
۱۲ – ۱ -نام ماده مخدر و کشورهای صادر کننده و وارد کننده آن صریحا در بیمه نامه قید شده باشد.
۱۲ – ۲ – پروانه یا گواهی صادر شده از طرف مرجع صلاحیت دار کشوری که ماده مخدر به آن کشور وارد
می شود دایر بر اینکه ورود محموله به آن کشور مجاز می باشد، یا آنکه پروانه یا گواهی از طرف مرجع صلاحیت دار کشوری که ماده مخدر از آنجا صادر شده است دایر بر اینکه صدور آن محموله به مقصد مندرج در بیمه نامه از طرف کشور گیرنده ماده مخدر تائید شده است، جزء مدارک خسارت به بیمه گر تسلیم شود.
۱۲ – ۳ – مسیر حمل ماده مخدر، مسیر معمولی و عادی برای حمل آن نوع مواد تلقی شود. ماده ۱۳- وظایف بیمه گزار در صورت وقوع خسارت بیمه گزار یا نمایندگان او ملزم به رعایت موارد زیر می باشند :
۱۳ – ۱ – برای هر بسته ای که مفقود شده بلافاصله از متصدیان حمل و نقل و یا مقامات بندر و یا متصرفان دیگر کالا کتبا درخواست پرداخت خسارت نمایند.
۱۳ – ۲ – در مورد خسارتهای مشهود به محض اطلاع و قبل از تحویل گرفتن مورد بیمه تقاضای بازدید از
متصدیان حمل و نقل و یا سایر متصرفان کالا را به صورت کتبی نموده و نسبت به خسارتهایی که در هنگام بازدید مشخص می گردد. گواهی مربوط را که به امضای آنها رسیده باشد دریافت و از نامبردگان درخواست پرداخت خسارت نمایند.

۱۳ – ۳ – در مواردی که از سالم بودن کالا مطمئن نباشند به هیچ وجه نباید رسید بدون قید و شرط به
متصدیان حمل و نقل بدهند (در چنین مواردی باید حق خود را برای مطالبه خسارت با قید در ورقه بارنامه یا رسیدی که به متصدیان حمل و نقل می دهند محفوظ دارند).
۱۳ – ۴ – هرگاه در هنگام تحویل کالا زیان یا آسیبی مشهود نباشد، بیمه گزار یا نمایندگان وی بایستی
حداکثر ظرف سه روز از تاریخ تحویل کالا و اطلاع از خسارت، مراتب را کتبا با پست سفارشی یا تلگرام یا اظهارنامه به متصدیان حمل و نقل اعلام نمائید.
تذکر: به صاحبان کالا و نمایندگان ایشان توصیه می شود که مقررات ادارات و گمرک بندر تخلیه را دقیقا مطالعه و رعایت نمایند.
۱۳ – ۵ در مواردی که تمام یا قسمتی از کالا از طرف مؤسسه حمل و نقل به بیمه گزار و یا نمایندگان او تحویل نشود، نامبردگان موظفند پس از تنظیم صورت جلسه کسر تخلیه، گواهی کتبی عدم تحویل را از مؤسسه مزبور بخواهند. در صورتی که گواهی عدم تحویل در موعدهای مقرر در زیر صادر نشود، بیمه گزار بایستی حداکثر ظرف مدت یک هفته درخواست خسارت را به موجب اظهارنامه رسمی از موسسه حمل و نقل بنماید و مراتب را به بیمه گر اطلاع دهد.
۱۳ – ۵ – ۱ – در صورت حمل با کشتی حداکثر ۷ ماه پس از تخلیه کالا از کشتی.
۱۳ – ۵ – ۲ -در صورت حمل با کامیون و قطار حداکثر ۷ ماه پس از ورود به وسیله حمل به مرز.
۱۳ – ۵ – ۳ -در صورت حمل با هواپیما حداکثر ۳ ماه پس از تخلیه کالا از هواپیما
۱۳ – ۶ – بیمه گزار و یا نمایندگان او موظفند در مورد خسارت مشهود که به موجب این بیمه نامه بیمه
گر تعهد جبران آن را دارد، چنانچه مورد بیمه در ید متصدیان حمل و نقل است قبل و یا بلافاصله پس از تحویل گرفتن کالا از آنها و چنانچه خسارت در انبار گمرک مشاهده شود، قبل از تحویل گرفتن از انبار، مراتب را به بیمه گر یا مؤسسات مجازی که توسط بیمه مرکزی ایران معرفی خواهند شد، اعلام نموده و درخواست بازدید از کالا را بنماید.
ماده ۱۴- اختیارات بیمه گر در مورد اموال خسارت دیده بیمه گر می تواند ضمن توافق با بیمه گزار اموال خسارت دیده و نجات داده شده را تعمیر، تعویض و یا تصاحب نماید. در صورت تصاحب هر قسمت از مورد بیمه آسیب دیده توسط بیمه گر در مقابل پرداخت خسارت کامل آن قسمت (صرف نظر از فرانشیز) بیمه گزار موظف است نسبت به انتقال مالکیت قسمت مربوط به بیمه اقدام نماید. تعمیر و یا تعویض مورد بیمه خسارت دیده توسط بیمه گر باید ظرف مدتی که عرفا کمتر از آن نمی شود، انجام پذیرد.

ماده ۱۵- اسنادی که برای درخواست خسارت بایستی به بیمه گر تسلیم گردد.

بیمه گزار و یا نمایندگان وی موظفند در اسرع وقت کلیه اسناد و مدارک مربوط به خسارت را به بیمه گر تسلیم نمایند. از جمله اسناد یاد شده عبارتند از :
۱۵ – ۱ – اصل بیمه نامه یا گواهی بیمه.
۱۵ – ۲ اصل سیاهه (فاکتور) کالا با مشخصات کامل و صورت توزین و بسته بندی.
۱۵ – ۳ – کلیه نسخ اصلی بارنامه دریایی و یا بارنامه های دیگر.
۱۵ – ۴ – صورت وضعیت کالا در موقع تحویل گرفتن و صورت وضعیت میزان توزین کالا در آخرین مقصد مندرج در بیمه نامه.
۱۵ – ۵ – مکاتبات متبادله با متصدیان حمل و نقل و اشخاص دیگر مندرج در ماده ۱۳ |
۱۵ – ۶ – در صورت عدم تحویل کالا، علاوه بر اسناد و مدارک فوق، برگ رسمی گواهی عدم تحویل
صادره از طرف مؤسسه حمل ونقل نیز بایستی با توجه به مقررات مندرج در بند ۵ از ماده ۱۳ به بیمه گر تسلیم گردد.
۱۵ – ۷ – جواز سبز گمرکی و صورت مجلس کشف اختلاف در صورت صدور.
۱۵ – ۸ -گواهی مبداء.
۱۵ – ۹ – گزارش بازدید خسارت که بایستی توسط بیمه گر یا یکی از مؤسسات مجازی که توسط بیمه مرکزی ایران معرفی گردیده اند تهیه شده باشد.
چنانچه بیمه گر علاوه بر اسناد فوق الذکر نیاز به مدارک دیگری داشته باشد می بایست بلافاصله از
بیمه گذار مطالبه نماید و بیمه گزار موظف است مدارک مورد نیاز را در اختیار او قرار دهد.

ماده ۱۶- مهلت پرداخت خسارت بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت چهار هفته پس از دریافت اسناد و مدارکی که به استناد آنها بتواند حدود مسئولیت خود و میزان خسارت وارده را تشخیص دهد اقدام به تسویه و پرداخت خسارت نماید. ب
ا ماده ۱۷- اصل جانشینی: کلیه حقوق بیمه گزار در مقابل اشخاص ثالث به لحاظ تقصیر یا مسئولیت اشخاص مذکور در ایجاد حادثه تا میزان خسارت پرداخت شده به بیمه گر منتقل می گردد و اگر بیمه گزار اقدامی کند که منافی با حق مذکور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.

ماده ۱۸- بازدید کنندگان بازدید نمایندگان بیمه گر یا مسئولیت بازدید کننده مجاز از خسارت و صدور گزارش بازدید از طرف ایشان به منزله قبول تعهد از طرف بیمه گر نمی باشد. .

ماده ۱۹- کتبی بودن اظهارات: هرگونه پیشنهاد و اظهار بیمه گزار و بیمه گر بایستی کتبا به آخرین نشانی اعلام شده ارسال گردد.

ماده ۲۰- مهلت حمل کالا: بیمه گزار موظف است کالای موضوع این بیمه نامه را حداکثر در مدت دو سال از تاریخ صدور بیمه نامه حمل نماید، در غیر این صورت بیمه نامه فاقد اعتبار بوده و بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارتهای مربوط به محمولاتی که بعد از مهلت مقرر حمل می گردد، ندارد. حق بیمه مربوط به محمولات حمل نشده با توجه به مستندات ارائه شده توسط بیمه گزار قابل استرداد خواهد بود.

ماده ۲۱- مهلت اقامه دعوی: بیمه گر و بیمه گزار توافق نمودند که کلیه دعاوی ناشی از این بیمه نامه را از تاریخ ابطال یا فسخ آن و یا انقضای مدت بیمه ظرف یکسال و در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه ظرف دو سال از تاریخ وقوع حادثه علیه یکدیگر اقامه نمایند و هرگونه ادعایی پس از انقضای مدتهای یاد شده را از خود ساقط نمودند. مرور زمان با ارسال نامه سفارشی، تلگرام یا اظهارنامه قطع می شود. مدت مرور زمان جدید بعد از انقطاع، یک سال است.

ماده ۲۲- شرط کارشناسی:اختلاف ناشی از این بیمه نامه به هیئت کارشناسی متشکل از دو نفر کارشناس خبره که هر یک از طرفین انتخاب خواهند کرد و یک کارشناس خبره که به وسیله آن دو انتخاب خواهد شد واگذار می گردد و نظر اکثریت هیات برای هر یک از طرفین معتبر و لازم الرعایه خواهد بود.
فصل سوم : استثنائات
ماده ۲۳- خسارتهای غیر قابل پرداخت:علاوه بر موارد ذکر شده در شرایط پیوست، خسارتهای ناشی از تحقق خطرهای زیر نیز تحت پوشش بیمه نمی باشد:
۲۳ – ۱ اشعه یون ساز و آلودگی به وسیله مواد رادیواکتیو ناشی از هرگونه سوخت یا فضولات هسته ای.
۲۳ – ۲ – عدم قبول ورود کالا از طرف بیمه گزار و یا ممانعت از ورود کالا توسط مقامات کشور واردکننده

شرایط بیمه گران کالا مجموعه شرایط (A) خطرات مشمول بیمه:
١- خطرات بیمه شده این بیمه کلیه خطراتی (به جز موارد مندرج در بندهای می گردد تحت پوشش قرار می دهد. |
۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ) را که موجب زیان یا آسیب به مورد بیمه
۲- خسارت همگانی به موجب این بیمه خسارات همگانی و هزینه های نجات که به منظور پیشگیری از خسارت یا در ارتباط با آن تقبل می شود مشروط بر اینکه ناشی از خطرات مستثنی شده نبوده و طبق مقررات قرارداد حمل و نقل یا قانون و عرف حاکم بر آن محاسبه و تعیین شده باشد تحت پوشش می باشد.
٣- مسئولیت مشترک در تصادم در صورتی که به موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسئولیت دو کشتی در تصادم ،مالک کالا ملزم باشد سهمی از مسئولیت را بعهده گیرد ، بیمه گر جبران این زبان را به نسبت خسارت مورد تعهد در این بیمه به عهده می گیرد بیمه گزار تقبل می نماید که هرگاه مالک کشتی بر اساس شرط مذکور مطالبه زیان کند بیمه گر را آگاه نماید در این صورت بیمه گر حق دارد به هزینه خود دفاع از بیمه گزار را در دعوی بعهده گیرد.
استثنائات
۴- موارد استثناء این بیمه بهیچوجه شامل خطرات زیر نمی گردد

(۴ / ۱)-تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گزار

(۴ / ۲)- نشت یا ریزش عادی ، کسری عادی یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی مورد بیمه.

(۴ / ۳)-تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب نبودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه برای حمل (بسته بندی مندرج در این بند(۴ / ۳-) شامل بارچینی در کانتینر و لیفت وان نیز می گردد به شرط اینکه چنین عملی قبل از شروع بیمه کالا یا بوسیله بیمه گزار یا کارکنان وی انجام شده باشد)

(۴ / ۴)-تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه

(۴ / ۵)-تلف ،آسیب یا هزینه ایکه علت اساسی آن تأخیر باشد ، حتی اگر این تأخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد(باستثناء هزینه های قابل پرداخت در بند ۲).

(۴ / ۶)- تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از ورشکستگی یا اعسار مالکان ، مدیران ، اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آنها

(۴ / ۷)- تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی اتمی با شکست و یا ترکیب هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیو اکتیو کار کند.
۵- استثناء مربوط به عدم قابلیت دریانوردی و نامناسب بودن کشتی برای دریانوردی

(۵ / ۱) – این بیمه بهیچ وجه زیان ، آسیب یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمی دهد :

( ۵/ ۱ / ۱ ) -عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا کرجی.

( ۵/ ۱ / ۲ )-نامناسب بودن کشتی، کرجی، وسیله حمل، کانتینر یا لیفت وان جهت حمل سالم مورد بیمه
مشروط بر اینکه بیمه گزار یا کارکنان وی از چنین عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن در زمان بارگیری کالای مورد بیمه در وسائط مذکور اطلاع داشته باشد.

(۵ / ۲)-بیمه گر از هر گونه نقص تعهدات ضمنی مربوط به عدم قابلیت دریانوردی کشتی و نامناسب بودن کشتی برای حمل مورد بیمه به مقصد صرف نظر می نماید مگر اینکه بیمه گزار یا کارکنان وی از چنین عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن اطلاع داشته باشد.
استثناء خطر جنگ از بین رفتن :

آسیب دیدگی یا هزینه های ناشی از عوامل زیر به هیچوجه تحت پوشش این بیمه نیست:

(۶ / ۱)- جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش ، قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یکی از دو قدرت متخاصم.

(۶ / ۲)-توقیف، ضبط، مصادره و تصرف یا اثرات ناشی از این امور (باستثناء دزدی دریایی) یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها. (۶ / ۳)-مین، اژدر و بمبهای متروکه یا سایر سلاحهای جنگی به جامانده و متروکه.
استثناء خطر اعتصابات:

این بیمه بهیچ وجه تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمی دهد :

(۷ / ۱) – عمل اعتصاب کنندگان، جلوگیری از ورود کارگران یا عمل اشخاصی که درگیریهای کارگری، آشوبها یا اغتشاشات داخلی شرکت می کنند.

(۷ / ۲) اعتصاب، تعطیل محل کار، درگیریهای کارگری ، آشوبها و یا اغتشاشات داخلی.

(۷ / ۳)- عمل هر تروریست یا هر شخصی با انگیزه سیاسی.

مدت اعتبار بیمه:

این بیمه از زمانیکه کالا انبار یا محل نگهداری مذکور در این بیمه نامه را به منظور شروع حمل ترک می نماید ، آغاز و در طول جریان عادی ادامه می یابد و در یکی از حالات زیر ،هر کدام زودتر واقع شود، خاتمه می پذیرد.
/ ۱ / ۲ )- بمجرد تحویل کالا به هرانبار یا محل نگهداری دیگر که بیمه گزار قبل از ورود کالا یا همزمان با
آن برای انبار کردن برای توزیع کردن آن یا به جهات دیگر در نظر گرفته باشد. 

( ۸/ ۱ / ۳ )-بمجرد انقضای ۶۰ روز از تخلیه کامل کالای مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه.

(۸ / ۲) هر گاه پس از تخلیه کالا از کشتی در بندر نهایی تخلیه قرار باشد که کالا به مقصد دیگری حمل شود، در این صورت بیمه طی مدت مقرر فوق به اعتبار خود باقی است ولی با شروع حمل به مقصد دیگر فاقد اعتبار است.

(۸ / ۳)این بیمه (با توجه به موارد خاتمه مذکور فوق و مقررات بند ۹ مندرج در زیر) در صورت تأخیر خارج از اختیار بیمه گزار، هر نوع تغییر مسیر، تخلیه اجباری، ارسال مجدد یا انتقال کالا به کشتی دیگر و در جریان هر نوع تغییری که در سفر دریایی روی داده و ناشی از اختیاراتی باشد که طبق قرارداد باربری به مالکان یا اجاره کنندگان کشتی تفویض شده است ، دارای اعتبار خواهد بود.
خاتمه قرارداد باربری:

هرگاه قرارداد حمل در اثر امری خارج از اراده و اختیار بیمه گزار در بندر یا محلی غیر از مقصد مذکور در آن قرارداد خاتمه یابد یا حمل کالا بنحو دیگری قبل از تحویل کالا در مقصد (بشرح مندرج در شرط ۸ فوق)، قرارداد خاتمه یابد، این بیمه نیز منقضی می شود مگر آنکه مراتب فورا به بیمه گر اطلاع و ادامه بیمه درخواست شود که در آن صورت در ازاء حق بیمه (در صورت درخواست بیمه گر) این بیمه تا یکی از مهلتهای مقرر در زیر به قوت خود باقی می ماند

(۹ / ۱)-تا زمانیکه کالا در چنین بندر یا محلی بفروش رسیده و تحویل گردد یا چنانچه توافق خاص دیگری نشده باشد تا انقضاء مدت ۶۰ روز بعد از ورود کالای بیمه شده به چنین بندر یا محل ، هر کدام زودتر واقع شود. مجموعه شرایط (A)

(۹ / ۲)اگر کالا ظرف مدت ۶۰ روز (یا هر مدت اضافی دیگری که توافق شده باشد) به مقصد مذکور در بیمه نامه یا هر مقصد دیگر ارسال گردد در اینصورت بیمه طبق ضوابط مقرر در بند ۸ منقضی می شود.

(۹ / ۲) اگر کالا ظرف همان مدت ۶۰ روز (یا هر مدت اضافی دیگری که توافق شده باشد) به مقصد مذکور در بیمه نامه یا هر مقصد دیگری ارسال گردد در اینصورت بیمه طبق شرایط مقرر در بند ۸ منقضی می شود.
۱۰-تغییر سفر هرگاه پس از شروع این بیمه مقصد توسط بیمه گزار تغییر نماید، بقاء و اعتبار این بیمه مشروط است باینکه بیمه گزار مراتب را فورا به بیمه گر اعلام کند و شرایط و حق بیمه مورد توافق قرار گیرد.

خسارت :

نفع بیمه ای
(۱۱ / ۱ )-برای جبران خسارت تحت این بیمه ، بیمه گزارمی بایستی نسبت به مورد بیمه بهنگام بروز خسارت نفع بیمه ای داشته باشد.

(۱۱ / ۲)-بیمه گزار حق دارد خسارت ناشی از خطر بیمه شده را که در طول مدت این بیمه حادث می شود، دریافت دارد، حتی اگر خسارت قبل از انقعاد قرارداد بیمه اتفاق افتاده باشد مگر آنکه در مورد اخیر بیمه گزار از وقوع خسارت مطلع بوده و بیمه گر نسبت به آن بی اطلاع باشد.
۱۲-هزینه حمل تا مقصد نهایی هرگاه در اثر تحقق یکی از خطرات تحت پوشش این بیمه ، حمل موضوع بیمه در بندر یا محلی بغیر از مقصد کالای بیمه شده خاتمه یابد، بیمه گر هرگونه هزینه های اضافی که به طور معقول و متعارف برای تخلیه، نگهداری و ارسال مورد بیمه بمقصد مندرج در این بیمه نامه توسط بیمه گزار تحمل شده است را جبران خواهد نمود. مقررات این بند شامل هزینه های نجات یا خسارت همگانی نبوده و استثنائات مندرج در بندهای ۴، ۵ ، ۶ ، ۷ در مورد آن صادق خواهد بود و نیز شامل هزینه های ناشی از تقصیر، غفلت، ورشکستگی یاقصور در انجام تعهدات مالی بیمه گزار یا کارکنان وی نمی گردد.
۱۳-خسارت کلی فرضی درخواست خسارت بعنوان خسارت کلی فرضی قابل قبول نیست مگر اینکه بدین لحاظ که تلف مورد بیمه قطعی و غیر قابل اجتناب است و یا هزینه نجات ، مرمت و ارسال مجدد آن بمقصد تعیین شده از قیمت آن کالا در مقصد بیشتر خواهد بود و رها کردن آن معقول و منطقی باشد.
مجموعه شرایط A) 14-ارزش اضافی (۱۴ / ۱ )اگر بیمه گزار برای کالای بیمه شده تحت این بیمه نامه، بیمه ارزش اضافی تحصیل کند، فرض می
شود که قیمت توافقی کالا تا جمع کل مبلغ بیمه شده تحت این بیمه نامه و کلیه بیمه نامه های ارزش اضافی ، افزایش یافته است و تعهد بیمه گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه نامه با کل مبلغ بیمه شده ، تعیین می شود. در صورت وقوع خسارت بیمه گزار موظف به ارائه مدارک مربوط بمبالغ بیمه شده تحت کلیه بیمه نامه های دیگر به بیمه گر می باشد. (۱۴ / ۲ )-چنانچه این بیمه بصورت ارزش اضافی باشد، شرط زیر رعایت خواهد شد، فرض می شود که قیمت توافقی کالا برابر با جمع کل مبلغ بیمه شده تحت بیمه نامه اولیه و کلیه بیمه نامه های ارزش اضافی دیگر که توسط بیمه گزار تحصیل شده است، می باشد تعهد بیمه گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه نامه با جمع کل مبلغ بیمه شده خواهد بود.

وظایف بیمه گذار درزمان خسارت:

در صورت وقوع خسارت بیمه گزار موظف به ارائه مدارک مربوط به مبالغ بیمه شده کلیه بیمه نامه های دیگر به بیمه گر می باشد.
منافع حاصل از بیمه

۱۵-عدم تعلق منافع حمل کننده کالا و و اشخاص دیگری که کالا به طور امانت در اختیار آنها قرار می گیرد از این بیمه استفاده نمی برند.
تعهدات بیمه گزار بحداقل رساندن خسارات

۱۹-وظایف بیمه گزار بیمه گزار، کارکنان و نمایندگان در مورد خسارت قابل جبران موظفند:

(۱۶ / ۱ )-هرگونه اقدام معقول که جهت دفع یا به حداقل رساندن چنین خسارتی موثر است انجام دهند.

(۱۶ / ۲ ) امکان اقامه دعوی و احقاق حق علیه حمل کنندگان تحویل گیرندگان کالا یا هر شخص ثالث را کاملا حفظ کنند. در مقابل ، بیمه گر علاوه بر سایر خسارات قابل پرداخت تحت این بیمه نامه هزینه های متناسب و معقولی که بیمه گزار جهت انجام این وظایف متحمل شده است را جبران می نماید.
۱۷-عدم اسقاط حق اقداماتی که توسط بیمه گزار و یا بیمه گر به منظور نجات، حفظ یا مرمت و بازیافتن مورد بیمه بعمل میاید، نباید بعنوان اسقاط حق یا قبول ترک مالکیت یا بعنوان هرگونه خدشه در حقوق هریک از طرفین محسوب گردد.
۱۸-سرعت در انجام وظایف از جمله شرایط این بیمه این است که اقدامات بیمه گزار برای حمل کالا در تمام موارد تا حدی که در کنترل وی می باشد، باید با سرعت معقول و بنحو متعارف انجام گیرد.
۱۹- قانون و عرف حکومت قانون و عرف کشور ایران این بیمه تابع قانون بیمه و عرف کشور ایران است.
تذکر:بیمه گزار موظف است در صورت اطلاع از وقوع حادثه ای که تحت پوشش این بیمه می باشد ، فورا بیمه گر را مطلع کند شرط استفاده از چنین پوششی ، انجام این تعهد می باشد.

شرایط بیمه گران کالا مجموعه شرایط (B):
خطرات مشمول بیمه ١- خطرات بیمه شده این بیمه خطرات زیر را (به جز موارد مندرج در بندهای ۵، ۶، ۷) پوشش قرار می دهد.

(۱ / ۱) – تلف یا آسیب وارده به مورد بیمه که منطقه مرتبط با یکی از موارد زیر باشد:

/ ۱ / ۱ ) – آتش سوزی یا انفجار

/ ۱ / ۲ )-بگل نشستن و زمینگیر شدن ، برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور
/ ۱ / ۳ ) – واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی

( ۱/ ۱ / ۴ ) – تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی بغیر از آب.

( ۱/ ۱ / ۵ )-تخلیه کالا در بندر اضطراری.

( ۱/ ۱ / ۶ )-زلزله، آتشفشان یا صاعقه (۱ / ۲) -تلف یا آسیب وارد به کالای مورد بیمه که علت آن یکی از امور زیر باشد

( ۱/ ۲ / ۱ ) فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی

( ۱/ ۲ / ۲ ) بدریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی یا بدریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی . ( ۱
/ ۲ / ۳ ) -ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی شناور، محفظه کالا ، کانتینر و لیفت وان یا محل انبار. (۱ / ۳)-تلف شدن کلی هر بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته بعلت افتادن بهنگام بارگیری و یا تخلیه کشتی یا شناور .
۲- خسارت همگانی به موجب این بیمه خسارات همگانی و هزینه های نجات که به منظور پیشگیری از خسارت یا در ارتباط با أن تقبل می شود مشروط بر اینکه ناشی از خطرات مستثنی شده نبوده و طبق مقررات قرارداد حمل و نقل یا قانون و عرف حاکم بر آن محاسبه و تعیین شده باشد تحت پوشش می باشد.
٣- مسئولیت مشترک در تصادم در صورتی که به موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسئولیت دو کشتی در تصادم ،مالک کالا ملزم باشد سهمی از مسئولیت را بعهده گیرد ، بیمه گر جبران این زیان را به نسبت خسارت مورد تعهد در این بیمه به عهده می گیرد بیمه گزار تقبل می نماید که هرگاه مالک کشتی بر اساس شرط مذکور مطالبه زیان کند بیمه گر را آگاه نماید در این صورت بیمه گر حق دارد به هزینه خود دفاع از بیمه گزار را در دعوی بعهده گیرد.

استثنائات:
موارد استثناء

این بیمه بهیچوجه شامل خطرات زیر نمی گردد:

(۴ / ۱)-تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گزار

(۴ / ۲)- نشت یا ریزش عادی ، کسری عادی یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی مورد بیمه.

(۴ / ۳)-تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب نبودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه برای حمل (بسته بندی مندرج در این بند

(۴ / ۳-) شامل بارچینی در کانتینر و لیفت وان نیز می گردد به شرط اینکه چنین عملی قبل از شروع بیمه کالا یا بوسیله بیمه گزار یا کارکنان وی انجام شده باشد)

(۴ / ۴)-تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه

(۴ / ۵)-تلف ، آسیب یا هزینه ایکه علت اساسی آن تأخیر باشد ، حتی اگر این تأخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد(باستثناء هزینه های قابل پرداخت در بند ۲).

(۴ / ۶)- تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از ورشکستگی یا اعسار مالکان ، مدیران ، اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آنها. (۴ / ۷)-آسیب عمدی یا تخریب عمدی کالای مورد بیمه یا قسمتی از آن توأم با سوء نیت از طرف هر کس

(۴ / ۸)- تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی اتمی با شکست و یا ترکیب هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیو اکتیو کار کند.
 استثناء مربوط به عدم قابلیت دریانوردی و نامناسب بودن کشتی برای دریانوردی

(۵ / ۱)- این بیمه بهیچوجه زیان ، آسیب یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمی دهد :

/ ۱ / ۲ )-نامناسب بودن کشتی، کرجی، وسیله حمل، کتنتینر یا لیفت وان جهت حمل سالم مورد بیمه
مشروط بر اینکه بیمه گزار یا کارکنان وی از چنین عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن در زمان بارگیری کالای مورد بیمه در وسائط مذکور اطلاع داشته باشد.

(۵ / ۲) بیمه گر از هر گونه نقص تعهدات ضمنی مربوط به عدم قابلیت دریانوردی کشتی و نامناسب بودن کشتی برای حمل مورد بیمه به مقصد صرف نظر می نماید مگر اینکه بیمه گزار یا کارکنان وی از چنین عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن اطلاع داشته باشد

استثناء خطر جنگ از بین رفتن ، آسیب دیدگی یا هزینه های ناشی از عوامل زیر به هیچوجه تحت پوشش این بیمه نیست:

(۶ / ۱) – جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش ،قیان و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یکی از دو قدرت متخاصم.

(۶ / ۲)-توقیف، ضبط، مصادره و تصرف یا اثرات ناشی از این امور (باستثناء دزدی دریایی) یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها.

(۶ / ۳)-مین، اژدر و بمبهای متروکه یا سایر سلاحهای جنگی به جامانده و متروکه

۷-استثناء خطر اعتصابات این بیمه بهیچوجه تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمی دهد :

(۷ / ۱) – عمل اعتصاب کنندگان، جلوگیری از ورود کارگران با عمل اشخاصی که درگیریهای کارگری، آشوبها یا اغتشاشات داخلی شرکت می کنند.

(۷ / ۲)اعتصاب، تعطیل محل کار، درگیریهای کارگری ، آشوبها و یا اغتشاشات داخلی

(۷ / ۳)- عمل هر تروریست یا هر شخصی با انگیزه سیاسی

مدت اعتبار بیمه:

(۸ / ۱)این بیمه از زمانیکه کالا انبار یا محل نگهداری مذکور در این بیمه نامه را به منظور شروع حمل ترک می نماید ، آغاز و در طول جریان عادی ادامه می یابد و در یکی از حالات زیر ،هر کدام زودتر واقع شود، خاتمه می پذیرد.

( ۸/ ۱ / ۱ )-بمجرد تحویل کالا به انبار گیرندگان یا به انبار محل نگهداری نهایی دیگری در مقصد مذکور در بیمه نامه.

( ۸/ ۱ / ۲ ) – بمجرد تحویل کالا به هرانبار یا محل نگهداری دیگر که بیمه گزار قبل از ورود کالا یا همزمان با آن برای انبار کردن برای توزیع کردن آن یا به جهات دیگر در نظر گرفته باشد.

( ۸/ ۱ / ۳ )-بمجرد انقضای ۶۰ روز از تخلیه کامل کالای مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه.

(۸ / ۲)-هرگاه پس از تخلیه کالا از کشتی در بندر نهایی تخلیه قرار باشد که کالا به مقصد دیگری حمل شود ،در این صورت بیمه طی مدت مقرر فوق به اعتبار خود باقی است ولی با شروع حمل به مقصد دیگر فاقد اعتبار است.

(۸ / ۳)این بیمه (با توجه به موارد خاتمه مذکور فوق و مقررات بند ۹ مندرج در زیر) در صورت تأخیر خارج از اختیار بیمه گزار ،هر نوع تغییر مسیر، تخلیه اجباری ، ارسال مجدد یا انتقال کالا به کشتی دیگر و در جریان هر نوع تغییری که در سفر دریایی روی داده و ناشی از اختیاراتی باشد که طبق قرارداد باربری به مالکان یا اجاره کنندگان کشتی تفویض شده است ، دارای اعتبار خواهد بود.
خاتمه قرارداد :

هرگاه قرارداد حمل در اثر امری خارج از اراده و اختیار بیمه گزار در بندر یا محلی غیر از مقصد مذکور در آن قرارداد خاتمه یابد یا حمل کالا بنحو دیگری قبل از تحویل کالا در مقصد (بشرح مندرج در شرط ۸ فوق قرارداد خاتمه یابد، این بیمه نیز منقضی می شود مگر آنکه مراتب فورا به بیمه گر اطلاع و ادامه بیمه درخواست شود که در آن صورت در ازاء حق بیمه (در صورت درخواست بیمه گر) این بیمه تا یکی از مهلتهای مقرر در زیر به قوت خود باقی می ماند

(۹ / ۱)-تا زمانیکه کالا در چنین بندر یا محلی بفروش رسیده و تحویل گردد یا چنانچه توافق خاص دیگری نشده باشد تا انقضاء مدت ۶۰ روز بعد از ورود کالای بیمه شده به چنین بندر یا محل ،هر کدام زودتر واقع شود.

(۹ / ۲) اگر کالا ظرف همان مدت ۶۰ روز (یا هر مدت اضافی دیگری که توافق شده باشد) به مقصد مذکور در بیمه نامه یا هر مقصد دیگر ارسال گردد در اینصورت بیمه طبق ضوابط مقرر در بند ۸ منقضی می شود. (۹ / ۲) اگر کالا ظرف همان مدت ۶۰ روز (یا هر مدت اضافی دیگری که توافق شده باشد) به مقصد مذکور در بیمه نامه یا هر مقصد دیگری ارسال گردد در اینصورت بیمه طبق شرایط مقرر در بند ۸ منقضی می شود.
تغییر سفر :

هرگاه پس از شروع این بیمه مقصد توسط بیمه گزار تغییر نماید، بقاء و اعتبار این بیمه مشروط است باینکه بیمه گزار مراتب را فورا به بیمه گر اعلام کند و شرایط و حق بیمه مورد توافق قرار گیرد.
خسارت ۱۱نفع بیمه ای

(۱۱ / ۱ – برای جبران خسارت تحت این بیمه ، بیمه گزارمی بایستی نسبت به مورد بیمه بهنگام بروز خسارت
نفع بیمه ای داشته باشد.

(۱۱ / ۲ )-بیمه گزار حق دارد خسارت ناشی از خطر بیمه شده را که در طول مدت این بیمه حادث می
شود، دریافت دارد، حتی اگر خسارت قبل از انقعاد قرارداد بیمه اتفاق افتاده باشد مگر آنکه در مورد اخیر بیمه گزار از وقوع خسارت مطلع بوده و بیمه گر نسبت به آن بی اطلاع باشد. |
۱۲-هزینه حمل تا مقصد نهایی هرگاه در اثر تحقق یکی از خطرات تحت پوشش این بیمه ، حمل موضوع بیمه در بندر یا محلی بغیر از مقصد کالای بیمه شده خاتمه یابد، بیمه گر هرگونه هزینه های اضافی که به طور معقول و متعارف برای تخلیه، نگهداری و ارسال مورد بیمه بمقصد مندرج در این بیمه نامه توسط بیمه گزار تحمل شده است را جبران خواهد نمود. مقررات این بند شامل هزینه های نجان یا خسارت همگانی نبوده و استثنائات مندرج در بندهای ۵
، ۴، ۶، ۷ در مورد آن صادق خواهد بود و نیز شامل هزینه های ناشی از تقصیر، غفلت، ورشکستگی یاقصور در انجام تعهدات مالی بیمه گزار یا کارکنان وی نمی گردد.
۱۳-خسارت کلی فرضی درخواست خسارت بعنوان خسارت کلی فرضی قابل قبول نیست مگر اینکه بدین لحاظ که تلف مورد بیمه قطعی و غیر قابل اجتناب است و یا هزینه نجات ، مرمت و ارسال مجدد آن بمقصد تعیین شده از قیمت آن کالا در مقصد بیشتر خواهد بود و رها کردن آن معقول و منطقی باشد.
ارزش اضافی:

(۱۴ / ۱ )اگر بیمه گزار برای کالای بیمه شده تحت این بیمه نامه بیمه ارزش اضافی تحصیل کند، فرض می
شود که قیمت توافقی کالا تا جمع کل مبلغ بیمه شده تحت این بیمه نامه و کلیه بیمه نامه های ارزش اضافی ، افزایش یافته است و تعهد بیمه گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه نامه با کل مبلغ بیمه شده ، تعیین می شود. در صورت وقوع خسارت بیمه گزار موظف به ارائه مدارک مربوط بمبالغ بیمه شده تحت کلیه بیمه نامه های دیگر به بیمه گر می باشد. (۱۴ / ۲ ) چنانچه این بیمه بصورت ارزش اضافی باشد، شرط زیر رعایت خواهد شد
فرض می شود که قیمت توافقی کالا برابر با جمع کل مبلغ بیمه شده تحت بیمه نامه اولیه و کلیه بیمه نامه های ارزش اضافی دیگر که توسط بیمه گزار تحصیل شده است، می باشد تعهد بیمه گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه نامه با جمع کل مبلغ بیمه شده خواهد بود. در صورت وقوع خسارت بیمه گزار موظف به ارائه مدارک مربوط به مبالغ بیمه شده کلیه بیمه نامه های دیگر به بیمه گر می باشد.
منافع حاصل از بیمه ۱۵-عدم تعلق منافع حمل کننده کالا و و اشاخص دیگری که کالا به طور امانت در اختیار آنها قرار می گیرد از این بیمه استفاده نمی برند.
تعهدات بیمه گزار بحداقل رساندن خسارات ۱۹-وظایف بیمه گزار بیمه گزار، کارکنان و نمایندگان در مورد خسارت قابل جبران موظفند: (۱۶ / ۱ )-هرگونه اقدام معقول که جهت دفع یا به حداقل رساندن چنین خسارتی موثر است انجام دهند. (۱۶ / ۲) امکان اقامه دعوی و احقاق حق علیه حمل کنندگان تحویل گیرندگان کالا یا هر شخص ثالث را کاملا حفظ کنند. در مقابل ، بیمه گر علاوه بر سایر خسارات قابل پرداخت تحت این بیمه نامه هزینه های متناسب و معقولی که بیمه گزار جهت انجام این وظایف متحمل شده است را جبران می نماید.
۱۷-عدم اسقاط حق اقداماتی که توسط بیمه گزار و یا بیمه گر به منظور نجات، حفظ یا مرمت و بازیافتن مورد بیمه بعمل میاید، نباید بعنوان اسقاط حق یا قبول ترک مالکیت یا بعنوان هرگونه خدشه در حقوق هریک از طرفین محسوب گردد. |
اجتناب از تأخیر
۱۸-سرعت در انجام وظایف

شرایط بیمه گران کالا مجموعه بدون شرایط (۶)
خطرات مشمول بیمه
١- خطرات بیمه شده این بیمه خطرات زیر را ( به جز موارد مندرج در بندهای ۴، ۵،
۶ و ۷) پوشش می دهد:

(۱ / ۱) – تلف یا آسیب وارده به مورد بیمه که منطقا با یکی از موارد زیر باشد :

( ۱/ ۱ / ۱ ) آتش سوزی یا انفجار .

( ۱/ ۱ / ۲ ) بگل نشستن و زمینگیر شدن ، برخورد با کف دریا ، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی
یا شناور .

( ۱/ ۱ / ۳ ) واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی.

( ۱/ ۱ / ۴ ) تصادم یا برخورد کشتی ، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی بغیر از آب .

( ۱/ ۱ / ۵ ) تخلیه کالا در بندر اضطراری .

(۱ / ۲) – تلف یا آسیب وارد به کالای مورد بیمه که علت آن یکی از امور زیر باشد.

( ۱/ ۲ / ۱ ) فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی

( ۱/ ۲ / ۲ ) بدریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی .
۲-خسارت همگانی به موجب این بیمه خسارات همگانی و هزینه های نجات که بمنظور پیشگیری از خسارت یا در ارتباط با آن تقبل میشود مشروط بر اینکه ناشی از خطرات مستثنی شده نبوده و طبق مقررات قرارداد حمل و نقل یا قانون و عرف حاکم بر آن محاسبه تعیین شده باشد تحت پوشش می باشد .
۳-مسئولیت مشترک در تصادم

از جمله شرایط این بیمه این است که اقدامات بیمه گزار برای حمل کالا در تمام موارد تا حدی که در کنترل وی می باشد، باید با سرعت معقول و بنحو متعارف انجام گیرد.
۱۹- قانون و عرف حکومت قانون و عرف کشور ایران این بیمه تابع قانون بیمه و عرف کشور ایران است.
تذکر:بیمه گزار موظف است در صورت اطلاع از وقوع حادثه ای که تحت پوشش این بیمه می باشد ، فورا بیمه گر را مطلع کند شرط استفاده از چنین پوششی ، انجام این تعهد می باشد.

در صورتی که به موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسئولیت مشترک دو کشتی در تصادم ، مالک کالا ملزم باشد سهمی از مسئولیت را بعهده گیرد ، بیمه گر جبران این زیان را به نسبت خسارت مورد تعهد در این بیمه به عهده می گیرد . بیمه گزار تقبل مینماید که هر گاه مالک کشتی بر اساس شرط مذکور مطالبه زیان کند بیمه گر را آگاه نماید در این صورت بیمه گر حق دارد به هزینه خود دفاع از بیمه گزار را در دعوی به عهده گیرد.
استثنائات:
۴- موارد استثناء این بیمه بهیچوجه شامل خطرات زیر نمی گردد

(۴ / ۱)-تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گزار

(۴ / ۲) نشت یا ریزش عادی ، کسری عادی یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی مورد بیمه.

(۴ / ۳)-تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب نبودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه برای حمل (بسته بندی مندرج در این بند

/ ۳-) شامل بارچینی در کانتینر و لیفت وان نیز می گردد به شرط اینکه چنین عملی قبل از شروع بیمه کالا یا بوسیله بیمه گزار یا کارکنان وی انجام شده باشد) .

(۴ / ۴)-تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه

(۴ / ۵)-تلف ، آسیب یا هزینه ایکه علت اساسی آن تأخیر باشد ، حتی اگر این تأخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد (باستثناء هزینه های قابل پرداخت در بند ۲)

(۴ / ۶)- تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از ورشکستگی یا اعسار مالکان ، مدیران ، اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آنها

(۴ / ۷) – آسیب عمدی یا تخریب عمدی کالای مورد بیمه یا قسمتی از آن توام با سوء نیت از طرف هر کس .

(۴ / ۸) – تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی اتمی با شکست و یا ترکیب هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیو اکتیو کار کند.
۵- استثناء مربوط به عدم قابلیت دریانوردی و نامناسب بودن کشتی برای دریانوردی

(۵ / ۱) – این بیمه بهیچوجه رزیان ، آسیب یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمی دهد :

( ۵/ ۱ / ۱ ) عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا کرجی.

( ۵/ ۱ / ۲ )-نامناسب بودن کشتی، کرجی، وسیله حمل، کتنتینر یا لیفت وان جهت حمل سالم مورد
بیمه مشروط بر اینکه بیمه گزار یا کار کنین وی از چنین عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن در زمان بارگیری کالای مورد بیمه در وسائط مذکور اطلاع داشته باشد.

(۵ / ۲) بیمه گر از هر گونه نقص تعهدات ضمنی مربوط به عدم قابلیت دریانوردی کشتی و نامناسب بودن کشتی برای حمل مورد بیمه به مقصد صرف نظر می نماید مگر اینکه بیمه گزار یا کارکنان وی از چنین عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن اطلاع داشته باشد
۶-استثناء خطر جنگ از بین رفتن ، آسیب دیدگی یا هزینه های ناشی از عوامل زیر به هیچوجه تحت پوشش این بیمه نیست: (۶ / ۱) – جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش ،قیان و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور یا هر گونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یکی از دو قدرت متخاصم (۶ / ۲) توقیف، ضبط، مصادرهو تصرف یا اثرات ناشی از این امورر (باستثناء دزدی دریایی) یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها. | (۶ / ۳)-مین، اژدر و بمبهای مترو که یا سایر سلاحهای جنگی به جامانده و متروکه
۷-استثناء خطر اعتصابات این بیمه بهیچوجه زیان ، آسیب یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمی دهد :

(۷ / ۱) عمل اعتصاب کنندگان، جلو گیری از ورود کارگران یا عمل اشخاصی که در گیریهای کارگری، آشوبها یا اغتشاشات داخلی شرکت می کنند. (۷ / ۲) اعتصاب، تعطیل محل کار، درگیریهای کارگری ، آشوبها و یا اغتشاشات داخلی. (۷ / ۳) – عمل هر تروریست یا هر شخصی با انگیزه سیاسی.
۸- مدت اعتبار بیمه (۸ / ۱) این بیمه از زمانیکه کالا انبار یا محل نگهداری مذکور در این بیمه نامه را به منظور شروع حمل ترک می نماید ، آغاز و در طول جریان عادی ادامه می یابد و در یکی از حالات زیر هر کدام زودتر واقع شود، خاتمه می پذیرد. ( ۸
/ ۱ / ۱ )-بمجرد تحویل کالا به انبار گیرندگان یا به انبار محل نگهداری نهایی دیگری در
مقصد مذکور در بیمه نامه.

( ۸/ ۱ / ۲ )- بمجرد تحویل کالا به هر انبار یا محل نگهداری دیگر که بیمه گزار قبل از ورود کالا
یا همزمان با آن برای انبار کردن برای توزیع کردن آن یا به جهات دیگر در نظر گرفته باشد.

( ۸/ ۱ / ۳ )-بمجرد انقضای ۶۰ روز از تخلیه کامل کالای مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه. .

(۸ / ۲)-هر گاه پس از تخلیه کالا از کشتی در بندر نهایی تخلیه قرار باشد که کالا به مقصد دیگری حمل شود ، در این صورت بیمه طی مدت مقرر فوق به اعتبار خود باقی است ولی با شروع حمل به مقصد دیگر فاقد اعتبار است.

(۸ / ۳) این بیمه (با توجه به موارد خاتمه مذکور فوق و مقررات بند ۹ مندرج در زیر) در صورت تأخیر خارج از اختیار بیمه گزار ،هر نوع تغییر مسیر ، تخلیه اجباری ، ارسال مجدد یا انتقال کالا به کشتی دیگر و در جریان هر نوع تغییری که در سفر دریایی روی داده و ناشی از اختیاراتی باشد که طبق قرارداد باربری به مالکان یا اجاره کنندگان کشتی تفویض شده است ،دارای اعتبار خواهد بود.

۹- خاتمه قرار داد حمل و نقل هر گاه قرارداد حمل در اثر امری خارج از اراده و اختیار بیمه گذار در بندر یا محلی غیر از مقصد مذکور در آن قرارداد خاتمه یابد یا حمل کالا به نحو دیگری قبل از تحویل کالا در مقصد ( بشرح مندرج در شرط ۸ فوق ) خاتمه یابد این بیمه نیز منقضی میشود مگر آنکه مراتب فورا به بیمه گر اطلاع و ادامه بیمه درخواست شود که در آنصورت در ازاء حق بیمه اضافی ( در صورت درخواست بیمه گر این بیمه تا یکی از مهلتهای مقرر در زیر بقوت خود باقی می ماند (۹ / ۱) تا زمانیکه کالا در چنین بندر یا محلی بفروش رسیده و تحویل گردد یا چنانچه توافق خاص دیگری نشده باشد ، تا انقضاء مدت ۶۰ روز بعد از ورد کالای بیمه شده به چنین بندر یا محل ، هر کدان زودتر واقع شود. (۹ / ۲) اگر کالا ظرف همان مدت ۶۰ روز ( یا هر مدت اضافی دیگری که توافق شده باشد ) به مقصد مذکور در بیمه نامه یا هر مقصد دیگری ارسال گردد ، در اینصورت بیمه طبق ضوابط مقرر در بند ۸ منقضی می شود .
۱۰- تغییر سفر هر گاه پس از شروع این بیمه مقصد توسط بیمه گزار تغییر نماید ، بقاء اعتبار این بیمه مشروط است باینکه بیمه گذار مراتب را فورا به بیمه گر اعلام کند و شرایط و حق بیمه مورد توافق قرار گیرد.
خسارت

۱۱- نفع بیمه ای

(۱۱ / ۱ ) برای جبران خسارت تحت این بیمه ، بیمه گذار میبایستی نسبت به مورد بیمه بهنگام
بروز خسارت نفع بیمه ای داشته باشد .

(۱۱ / ۲ ) بیمه گذار حق دارد خسارت ناشی از خطر بیمه شده را که در طول مدت این بیمه حادث می شود ، دریافت دارد ، حتی اگر خسارت قبل از انعقاد قرارداد بیمه اتفاق افتاده باشد مگر آنکه در مورد اخیر بیمه گذار از وقوع خسارت مطلع بوده و بیمه گر نسبت به آن بی اطلاع باشد
۱۲- هزینه حمل تا مقصد نهایی هر گاه در اثر تحقق یکی از خطرات تحت پوشش این بیمه ، حمل موضوع بیمه در بندر یا محلی بغیر از مقصد کالای بیمه شده خاتمه یابد ، بیمه گر هر گونه هزینه های اضافی که بطور معقول و متعارف برای تخلیه ، نگهداری و ارسال مورد بیمه بمقصد مندرج در این بیمه نامه توسط بیمه گذار تحمل شده است را جبران خواهد نمود. مقررات این بند شامل هزینه های نجات یا خسارت همگانی نبوده و استثنائات مندرج در بندهای ۴، ۵، ۶، ۷) در مورد آن صادق خواهد بود و نیز شامل هزینه های ناشی از تقصیر ، غفلت ، ورشکستگی یا قصور در انجام تعهدات مالی بیمه گذار یا کارکنان وی نمیگردد .
۱۳- خسارت کلی فرضی درخواست خسارت بعنوان خسارت کلی فرضی قابل قبول نیست مگر اینکه بدین لحاظ که تلف مورد بیمه قطعی و غیر قابل اجتناب است و یا هزینه نجات ، مرمت و ارسال مجدد آن بمقصد تعیین شده ، از قیمت آن کالا در مقصد بیشتر خواهد بود رها کردن آن معقول و منطقی باشد.
۱۴- ارزش اضافی

(۱۴ / ۱ ) اگر بیمه گذار برای کالای بیمه شده تحت این بیمه نامه ، بیمه ارزش اضافی تحصیل
کند ، فرض می شود که قیمت توافقی کالا تا جمع کل مبلغ بیمه شده تحت این بیمه نامه و کلیه بیمه نامه های ارزش اضافی ، افزایش یافته است و تعهد بیمه گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه نامه با کل مبالغ بیمه شده ، تعیین می شود . در صورت وقوع خسارت بیمه گذار موظف به ارائه مدرک مربوط بمبالغ بیمه شده تحت کلیه بیمه نامه های دیگر می باشد .

(۱۴ / ۲) – چنانچه این بیمه بصورت ارزش اضافی باشد ، شرط زیر رعایت خواهد شد : فرض می شود که قیمت توافقی کالا برابر با جمع کل مبلغ بیمه شده تحت بیمه نامه اولیه و کلیه بیمه نامه های ارزش اضافی دیگر که توسط بیمه گذار تحصیل شده است ، می باشد تعهد بیمه گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه نامه با جمع کل مبلغ بیمه شده ، خواهد بود . در صورت وقوع خسارت بیمه گذار موظف به ارائه مدارک مربوط به مبالغ بیمه شده تحت کلیه بیمه نامه های دیگر می باشد.

منافع حاصل از بیمه ۱۵- عدم تعلق منافع حمل کننده کالا و اشخاص دیگری که کالا بطور امانت در اختیار آنها قرار می گیرد از این بیمه استفاده نمی برند .
۱۶- وظایف بیمه گذار و بیمه گذار ، کارکنان و نمایندگان او در مورد خسارت قابل جبران موظفند : (۱۶ / ۱ ) هر گونه اقدان معقول که جهت دفع یا به حداقل رساندن چنین خسارتی موثر است انجام دهند.

(۱۶ / ۲ ) – امکان اقامه دعوی و احقاق حق علیه حمل کنندگان ، تحویل گیرندگان کالا یا هر شخص ثالث را کاملا حفظ کنند . در مقابل بیمه گر علاوه بر سایر خسارات قابل پرداخت تحت این بیمه نامه ، هزینه های متناسب و معقولی که بیمه گذار جهت انجام این وظایف متحمل شده است را جبران می نماید .
۱۷- عدم اسقاط حق

اقداماتی که توسط بیمه گذار و یا بیمه گر بمنظور نجات ، حفظ یا مرمت و بازیافتن مورد بیمه بعمل میاید ، نباید بعنوان اسقاط حق یا قبول ترکی مالکیت یا بعنوان هر گونه خدشه در حقوق هر یک از طرفین محسوب گردد .
اجتناب از تاخیر ۱۸- سرعت در انجام وظایف از جمله شرایط این بیمه این است که اقدامات بیمه گذار برای حمل کالا در تمام موارد تا حدی که در کنترل وی می باشد ، باید با سرعت معقول و بنحو متعارف انجام گیرد.
۱۹- قانون و عرف حکومت قانون و عرف کشور ایران این بیمه تابع قانون بیمه و عرف کشور ایران است . تذکر : بیمه گذار موظف است در صورت اطلاع از وقوع حادثه ای که تحت پوشش این بیمه می باشد فورا بیمه گر را مطلع کند. شرط استفاده از چنین پوششی ، انجام این تعهد می باشد .

برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

بیمه نامه باربری

بعد از تکمیل و ارسال این فرم با شما جهت مشاوره و اعلام نرخ و صدور بیمه نامه تماس خواهیم گرفت

 

اشتراک گذاری :
بخش نظرات

سوالات خود را در قسمت نظرات ثبت کنید تا به آن پاسخ داده شود

صـدور آنلاین و ارزان بیمه نامه کـوثرلطفا" اینجا کلیک کنید
+ +