بیمه مسئولیت جامع

بیمه نامه جامع مسئولیت کوثر

برخی از کارفرمایان بر این باورند که با داشتن بیمه تامین اجتماعی برای کارکنان، از خرید بیمه‌نامه‌های مسئولیت بی‌نیاز خواهند شد.بدین معنا که سازمان تامین اجتماعی تعهدی در قبال پرداخت خساراتی که مسئول آن کارفرما باشد، نداشته و یا اگر خسارات مذکور را جبران نماید طبق ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی، نسبت به بازیافت آن از کارفرما اقدام می‌نماید، در حالیکه در بیمه مسئولیت جامع  کارفرما این مورد تحت پوشش می‌باشد. به عبارت دیگر چنانچه کارگری دچار نقص عضو یا فوت گردد، بیمه تامین اجتماعی صرفا مستمری پرداخت نموده و تعهدی در قبال دیه فوت یا نقص عضو نخواهد داشت در حالیکه بیمه مسئولیت متعهد پرداخت دیات مذکور می‌باشد.

نکته قابل توجه این است که اولین و کاملترین بیمه‌نامه جامع مسئولیت توسط شرکت بیمه کوثر در صنعت بیمه عرضه شده است که کاملاً متفاوت می‌باشدکه دارای ۳۱ کلوز (پوشش بیمه ای ) می باشد .

پوششهای ارائه شده دراین بیمه نامه:

پوشش های الحاقی مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

۱(پوشش بیمه ای پرداخت خسارت بدون رأی دادگاه

به موجب این پوشش با رعایت شرایط بیمه نامه ،بدین وسیله در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار توسط مراجع ذیصلاح و یا کارشناسان مورد تأیید بیمهگر غرامت ناشی از صدمات جسمانی وارد به کارکنان که بر اثر حوادث کار در محدوده محل کار ایجاد شده باشد ، بدون رأی دادگاه و باشرایط ذیل تحت پوشش قرار می گیرد :

  • غرامت فوت براساس سقف تعهدات بیمه گر مندرج در بیمه نامه ( یا معادل ریالی ارزانترین نوع دیه رایج هر کدال که کمتر باشد)محاسبه و پرداخت میگردد.
  • غرامت صدمات بدنی بر مبنای درصدهای مشخص شده با نظر پزشک معتمد بیمه گر و اعمال آن به مبلغ تعهدات بیمه گر مندرج در بیمه نامه ( یا معادل ریالی ارزانترین نوع دیه رایج هر کدام که کمتر باشد محاسبه و پرداخت میگردد)
  • در صورتی که بیمه گذار یا زیان دیده نسبت به نظر پزشک معتمد بیمه گر معترض میباشد ، موضوع در کمیسیونی متشکل از پزشک منتخب بیمه گر، پزشک منتخب بیمه گذار و یک نفر پزشک به انتخاب پزشکان مزبور مطرح و نظر اکثریت اعضای کمیسیون برای طرفین لازم الجرا خواهد بود و بیمه گر هیچگونه مسئولیتی مازاد بر نظر کمیسیون فوق نخواهد داشت.

۲(پوشش بیمه ای پرداخت هزینه پزشکی بدون اعمال تعرفه

به موجب این پوشش و با رعایت شرایط بیمه نامه، هزینه های پزشکی تحت پوشش بیمه نامه بدون اعمال تعرفه جبران می گردد.

۳( پوشش بیمه ای مطالبات سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی

به موجب این پوشش و با رعایت شرایط بیمه نامه مطالبات سازمان خدمات درمانی یا سازمان تأمین اجتماعی از بیمه گذار بابت هزینه های مربوط به معالجه ، غرامت ، مستمری و غیره تعیین شده به لحاظ فوت ، نقص عضو ،صدمات جسمانی و بروز جراحت و بیماری برای کارکنان بیمه گذار بر اساس مفاد ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی و همچنین تبصره یک ماده مذکور تا سرمایه ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای هر نفر و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در جدول تعهدات بیمه گر در طول مدت بیمه نامه تحت پوشش می باشد.

۴( پوشش بیمه ای مسئولیت کارفرما در مقابل خسارت جانی اشخاص ثالث

به موجب این پوشش ، مسئولیت بیمه گذار در مقابل غرامت فوت و صدمات جسمانی و هزینه های پزشکی وارد براشخاص ثالث (غیر کارکنان و وابستگان درجه ۱)در محدوده مکانی و یا در مجاورت محدوده مکانی مورد بیمه و صرفا در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار توسط مراجع صالحه قضایی وبا رعایت سقف تعهدات بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه و در طول مدت بیمه حداکثر برای ۲نفر تحت پوشش است و با حکم دادگاه قابل پرداخت می باشد.

تبصره:جهت اخذ پوشش مسئولیت بیمه گذار در برابر اشخاص ثالث جانی در اماکن عمومی پرتردد مانند اماکن ورزشی، زیارتی، اقامتی و تفریحی مانند شهربازی و مشابه باید بیمه نامه شخص ثالث جانی با سقف تعهدات بیشتر و شرایط مخصوص جداگانه اخذ گردد و از طریق این بیمه نامه تحت پوشش نمی باشد.

۵( پوشش بیمه ای مابه التفاوت دیه در سال های آتی

از آنجائیکه ممکن است در طی مدت بیمه، مبلغ دیه به موجب ابلاغ مراجع قضایی اضافه شود یا احتمال دارد بدلیل اطاله دادرسی در مرحله رسیدگی، مبلغ دیه به جهت یوم الادا بودن در زمان صدور حکم، بیش از تعهدات قید شده در بیمه نامه شود، لذا به موجب این پوشش اضافی و به منظور حمایت از حقوق بیمه گذار، با رعایت شرایط خصوصی و عمومی بیمه نامه، تعهدات بیمه گر پس از تاریخ صدور بیمه نامه (تا سه سال بعد از تاریخ صدور )به میزان سه بار افزایش دیه مازاد بر غرامت تعیین شده در بیمه نامه ، جبران می گردد. در صورتیکه بیمه گذار یا زیاندیده به هر دلیلی در ارائه رای صادره مراجع قضایی به بیمه گرجهت پرداخت خسارت بیش از ۵روز در اسفند ماه و ۲۰ روز در سایر ایام سال تاخیر نمایند مشمول تعهد در برابر افزایش دیات موضوع این پوشش اضافی نمی باشد.

۶(پوشش حوادث ناشی از ارجاع کار غیر مرتبط به صورت موقت توسط کارفرما

به موجب این پوشش با رعایت شرایط بیمه نامه ، مسئولیت بیمه گذار برای صدمات جسمانی وارد برکارکنان درمحدوده مکانی موضوع بیمه ناشی از کارغیر مرتبط با وظیفه آسیب دیده ، تحت پوشش قرار می گیرد .منظور از کار غیر مرتبط ، هرگونه فعالیتی است که توسط کارفرما به صورت موقت به کارکنان ارجاع داده شود ولی حین یا به مناسبت کار موضوع بیمه نباشد .ولی تغییرکلی نوع فعالیت موضوع بیمه، حکم تشدید خطر را دارد و باید موافقت بیمه گراخذ گردد.

۷( پوشش حوادثی که ارتباطی با نوع فعالیت بیمه شده ندارند

به موجب این پوشش با رعایت شرایط بیمه نامه و احراز مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و یا سایر مراجع ذیصلاح، مسئولیت مدنی بیمه گذار را در مقابل صدمات جسمانی وارد به کارکنان ناشی از حوادث غیر مرتبط با کار در نشانی محل فعالیت ، مندرج در بیمه نامه تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرد.

۸( دیه دوم و مازاد بر تعهدات غرامت نقص عضو مندرج دربیمه نامه

بدینوسیله مسئولیت بیمه گذار در خصوص صدمات جسمانی وارد به کارکنان ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه نامه که بیش از سقف یک دیه کامل باشد به موجب این پوشش و با رعایت شرایط بیمه نامه طبق شرایط ذیل تحت پوشش قرارمی گیرد :

تعهد بیمه گر برای هر نفر علاوه بر تعهدات بیمه نامه ، حداکثر تا مبلغ سرمایه ۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای هر نفر و در نظر گرفتن سقف تعهدات بیمه گر در طول مدت بیمه نامه مندرج در جدول تعهدات، تحت پوشش می باشد.

۹(درصد اهمال و قصور پرسنل شاغل در پروژه در ارتباط با خسارت دریافتی بابت هزینه های پزشکی اعمال نخواهد گردید.

۱۰ (صدمات بدنی وارد به کارکنان بیمه گذار در صورت افزایش حداکثر تا ۲۰ درصد تعداد اظهارشده در پرسشنامه اولیه که توسط بیمه گذار در طول مدت اعتبار بیمه نامه به بیمه گر اعلام نگردیده باشد،در تعهدات بیمه گر است مشروط بر اینکه اظهار بیمه گذار در خصوص تعداد نفرات اعلام شده در زمان تکمیل پیشنهاد اولیه و صدور بیمه نامه منطبق بر تعداد واقعی بوده باشد و همچنین حداقل تعداد نیروی کار ذکر شده در پیشنهاد اولیه در زمان صدور بیمه نامه حداقل ۵نفر باشد.

۱۱ ( بیمه گر موافقت مینماید در صورت اقامه دعوی بر علیه بیمه گذار توسط زیاندیده در مراجع قضائی ومحکومیت به پرداخت هزینه های دادرسی انجام شده توسط زیاندیده، هزینه های انجام شده را تا سقف ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۵۰ ریال براساس حکم دادگاه ، پرداخت نماید.

۱۲ ( بیمه گر موافقت مینماید هزینه های وکالت جهت دفاع از بیمه گذار را در صورت کسب موافقت بیمه گر و مطابق با تعرفه حق الوکاله مصوب قانون وکلا ، حداکثر تا سقف ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۱۰۰ ریال با ارائه مستندات جبران نماید.

۱۳ ( هزینه های تشکیل هیات کارشناسی اداره کار که به صورت متعارف در ارتباط با خطرات بیمه شده و حادثه ایجادشده با درخواست بیمه گذار در مراجع قضایی ثبت شده باشد حداکثر تا سقف  ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۱۰۰ ریال تحت پوشش این بیمه نامه میباشد.

۱۴ ( کلیه هزینه های پزشکی انجام شده مربوط به خسارات تحت پوشش این بیمه نامه ، در صورتیکه به جهت حمایت از مصدوم از طرف بیمه گذار انجام شده باشد ، با دریافت مدارک مستند و قابل قبول در وجه شخص بیمه گذار پرداخت می شود.

۱۵ ( در صورت پرداخت غرامت نقص عضو و دیه، بیمه گر مطابق شرایط و تعهدات بیمه نامه نسبت به جبران هزینه های پزشکی نیز اقدام می نماید.

۱۶ ( خسارات وارد به پرسنل و نگهبان بیمه گذار در کلیه اماکن وابسته و محدوده مکانی در بیمه نامه ،طبق ماده ۴ فصل اول قانون کار تحت پوشش می باشد. در صورت بروز حادثه منجر به صدمه جسمانی برای کارکنان در اماکن وابسته، بیمه گذار موظف است، مستندات مالکیت مکان وابسته به کارگاه(سند یا قولنامه رسمی اجاره مکان یا قرارداد معتبر ارتباط با محل کارگاه یا اعلم مکتوب به بیمه گر) را جهت بررسی و تکمیل مدرک جهت احراز مسئولیت ارائه نماید.

تعهدات مربوط به خسارات مربوط به وسایل نقلیه و خارج از کارگاه براساس توضیحات بند ۱۹ تحت پوشش می باشد.

۱۷ (با توجه به موافقت بیمه گر شرط الزام به مقررات حفاظت فنی جهت ایفای تعهدات بیمه گر در “طرح جامع بیمه مسئولیت کارفرمایان در قبال کارکنان”

از شرایط بیمه نامه حذف می گردد، مشروط بر اینکه حادثه ایجاد شده با قصد قبلی جهت ایجاد مصدومیت و با نیت عمدی نباشدصدمات جسمانی ناشی از کار موضوع بیمه که به دلیل قصور و غفلت غیر عمدی و سهوی بیمه گذار به جهت عدم آموزش کافی به کارگر و یا عدم نظارت و رعایت اصول ایمنی حادث شود و منجر به صدمه های جانی( نقص عضو جزئی و کلی به صورت دائم و غیر دائم اعم از دیه مقدر و غیر مقدر)شود برای هر نفر در هر حادثه بابت موضوع بیمه ،حداکثر به میزان تعهدات مندرج در بیمه نامه باحکم مراجع قضایی یا در صورت احراز مسئولیت کارفرما و اخذ پوشش پرداخت خسارت بدون رای دادگاه با نظر پزشک معتمد بیمه گر قابل پرداخت می باشد.

۱۸ (محدوده زمانی ۲۴ ساعت شبانه روز و همه روزه شامل ایام تعطیل می باشد.

۱۹ ( مکان و شرح اصلی فعالیت بیمه گذار طبق توضیحات قید شده در بیمه نامه حاضر می باشد و همچنین کلیه حوادث کارگاهی که طبق ماده ۶۰ قانون

تامین اجتماعی مسئولیت آن طبق شرایط قانونی پس از احراز توسط مراجع قضائی برعهده کارفرما باشد تحت پوشش می باشد و ماموریت و حوادث نقلیه موتوری نیز طبق شرایط ذیل و رعایت شرایط بیمه نامه و سقف تعهدات بیمه گر برای هر نفر و در طول مدت،تحت پوشش تعهدات بیمه گر می باشد:

ماموریت های خارج از کارگاه یا حضور در مکان های خارج از کارگاه باید در چارچوب موضوع فعالیت اصلی و درخواست قابل اثبات انجام آن کار، توسط بیمه گذار باشد تا تقصیر و مسئولیت بیمه گذار احراز شود، بنابراین کلیه حوادث خارج از کارگاه و ماموریت های کاری پرسنل مامور که مشخصات ایشان به بیمه گر اعلام نشده باشد با احراز مسئولیت و تقصیر کارفرما و دریافت رای مراجع قضایی تا سقف تعهدات قید شده در بیمه نامه در تعهد بیمه گر می باشد و در صورت ارائه نام پس از احراز مسئولیت بیمه گذار به صورت توافقی تحت پوشش بوده و قابل بررسی بدون حکم دادگاه می باشد.

پوشش بیمه ای حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری بر خلف بند دو ماده بیست و یکم شرایط عمومی بیمه نامه ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی چه در زمان استفاده و حرکت یا در زمان سکون و خاموشی تحت پوشش بیمه نامه می باشد .

تبصره :منظور از وسیله نقلیه موتوری زمینی تمام دستگاه هایی است که دارای چرخ و قدرت حرکت و انتقال نیرو از قبیل : تراکتور ، گریدر ، لودر ،لیفتراک ، کمباین ، دامپر ، میکسر ، جرثقیل و امثالهم می باشند.

۱-۵ در صورتیکه وسیله نقلیه در اختیار و یا متعلق به بیمه گذار بوده و دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد تعهد بیمه گر محدود به مازاد تعهدات بیمه نامه مذکور می باشد.

۲-۵ در صورتیکه وسیله نقلیه در اختیار و یا متعلق به بیمه گذار بوده و فاقد بیمه نامه شخص ثالث باشد، جبران خسارت وارده در صورت ارائه رای مراجع ذیصلا مبنی بر احراز مسئولیت بیمه گذار در تعهد بیمه گر خواهد بود.

۳-۵ در صورتیکه وسیله نقلیه در اختیار و یا متعلق به بیمه گذار نباشد ،در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار و صدور رای توسط مراجع قضایی قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره:خسارت های که مربوط به صندوق تامین خسارات بدنی باشد و مقصر حادثه شخص دیگری به غیر از بیمه گذار باشد از شمول تعهدات این بیمه نامه خارج است .

۲۰ ( غرامت فوت و هزینه های پزشکی شخص بیمه گذار حقیقی، ناشی از حوادث موضوع فعالیت بیمه فقط در محدوده مکانی مشخص شده در متن بیمه نامه طبق شرایط عمومی و خصوصی بیمه حوادث انفرادی )موضوع آیین نامه ۸۴ شورای عالی بیمه ( براساس حداکثر تعهد بیمه نامه جهت هر نفر بر اساس سقف دیه ماه عادی و هزینه پزشکی ذکر شده در جدول تعهدات بیمه نامه تحت پوشش می باشد و تعهدات بیمه گر برای بیمه گذاران حقوقی جهت فوت و صدمات جسمانی و هزینه های پزشکی شخص مدیرعامل با رعایت شرایط بیمه نامه در چارچوب مبالغ مندرج در جدول تعهدات بیمه نامه طبق مفاد بیمه نامه و شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی قابل بررسی و جبران خواهد بود .

۲۱ ( به موجب این پوشش با رعایت شرایط بیمه نامه مسئولیت متقابل کارکنان بیمه گذار در قبال یکدیگر تحت پوشش می باشد،

بدین مضمون که چناچه در محدوده زمانی و مکانی تحت پوشش این بیمه نامه با قصور هر یک از کارکنان در انجام وظایف خود منجر به بروز خسارت برای سایر کارکنان گردد خسارت مربوطه تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه قابل جبران خواهد بود .

۲۲ ( چنانچه در اثر حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت موقت پیمانکاران وکارکنان ایشان که جهت تعمیر تجهیزات و تاسیسات

(به جز احداث بنا ) به محل مورد بیمه مراجعه می کنند، حادثه ی منجر به آسیب بدنی ایجاد شود و مسئولیت بیمه گذار در این حادثه احراز شود، این خسارت با رعایت شرایط خصوصی و عمومی این بیمه نامه، قابل بررسی و جبران خواهد بود.( حداقل یک نفر و حداکثر با توجه به متن پوشش شماره ۱۰ این بیمه نامه در خصوص افزایش نیروی احتمالی تا سقف ۲۰ درصد مازاد بر نیروی اولیه در هنگام تکمیل پیشنهاد، تحت پوشش است ، مشروط براینکه پیمانکاران و کارکنان آن ها از ۲۰ درصد نیروی اولیه ثبت شده در بیمه نامه بیشتر نشود در غیر اینصورت جهت دریافت پوشش ذکر شده باید تعداد نفرات مذکور اعلام و حق بیمه مربوطه پرداخت شود) .

۲۳ ( به موجب این پوشش ، مسئولیت مشترک بیمه گذار و پیمانکاران اصلی و فرعی که بر اساس قرارداد منعقده بخش یا بخش هایی از امور نگهبانی و حراستی ،تعمیرات و نصب تجهیزات و امورخدماتی را بر عهده دارند ، در مقابل غرامت فوت و صدمات جسمانی و هزینه های پزشکی واردبرکارکنان پیمانکاران مذکور(براساس شرایط بیمه نامه )با رعایت شرایط خصوصی و عمومی این بیمه نامه در چارچوب مبالغ مندرج در جدول تعهدات بیمه نامه قابل بررسی و جبران خواهد بود، به شرط آنکه تعداد نیروی کارپیمانکاران اصلی و فرعی به ضریب نیروی محاسبه شده افزوده و حق بیمه نفرات اضافه شده پرداخت شود ، در اینصورت تحت پوشش بیمه نامه می باشند .

۲۴ ( به موجب این پوشش با رعایت شرایط بیمه نامه، پوشش حوادث منجر به صدمات بدنی ناشی از فعالیت جرثقیل سقفی و بالابر وتعمیرات آنها در ارتفاع کارگاه تحت پوشش می باشد.

۲۵ (مسئولیت مشترک بیمه گذار حقیقی با شخصی که لیست تامین اجتماعی به نام ایشان است به صورت مشترک تحت پوشش می باشد.

۲۶ ( پوشش جبران هزینه انتقال مصدوم

در صورتی که به تشخیص و تائید کتبی پزشک معالج زیان دیده ، امکانات درمانی منطقه وقوع حادثه موضوع پوشش این بیمه نامه برای درمان زیاندیده کفایت ننماید ، بیمه گر هزینه انتقال زیان دیده به نزدیکترین محل با امکانات درمانی مناسب را تا سقف ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جبران می نماید.

۲۷ (پوشش جبران هزینه انتقال متوفی

چنانچه محدوده فعالیت بیمه گذار شهر یا منطقه ای غیر از محل زندگی خانواده زیاندیده باشد در صورت فوت مصدوم در اثر حادثه موضوع پوشش این بیمه نامه ، بیمه گر هزینه انتقال جنازه زیان دیده به محل سکونت خانواده وی را تاسقف ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جبران می نماید .

۲۸ (عدم در نظر گرفتن فرانشیز

۲۹ (پوشش بدون نام

با توجه به اخذ پوشش بی نام بیمه گذار مکلف به ارائه نام کارکنان نمی باشد ولی تعداد کارکنان در هنگام تکمیل پیشنهاد درخواست اولیه باید منطبق برتعداد واقعی باشد و در صورت افزایش تعداد نفرات بیش از تعهدات بیمه گر باید به شرکت بیمه گر اعلام تا الحاقیه افزایش تعداد نفرات صادر و حق بیمه مربوطه پرداخت شود (در غیر اینصورت مشمول اعمال ماده ۱۰ قاعده نسبی شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی می گردد).

۳۰ (هزینه پزشکی دوم :

در صورتیکه در جدول تعهدات بیمه گر سقف جبران هزینه های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده باشد بدینوسیله مسئولیت بیمه گذار در خصوص جبران هزینه های پزشکی ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه نامه وارد به کارکنان که بیش از سقف ذکر شده در جدول تعهدات بیمه گر باشد تا سقف ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مازاد بر آن برای هر نفر در هر حادثه تحت پوشش می باشد(مجموع تعهدات بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه با رعایت شرایط خصوصی و عمومی بیمه نامه ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد).

۳۱ (به موجب این پوشش و در نظر گرفتن شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت (طبق ماده ۲۱ و ۲۲ فصل چهارم پیوست بیمه نامه ) ، قصور غیر عمد بیمه گذار در خصوص عدم رعایت کامل ماده ۸۵ و ماده ۹۱ قانون کار و به کار گرفتن کارکنان غیر متخصص در مشاغل و وظایف تخصصی که باعث صدمات جسمانی به کارکنان تحت پوشش بیمه نامه گردد و همچنین قصور در انجام به موقع و صحیح ماده ۸۹ و ۹۵ قانون کار در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار توسط کارشناس ذیصلاح بیمه گر یا نظر مرجع قضایی صادر کننده رای دادگاه با در نظر گرفتن شرایط و مفاد و تعهدات بیمه نامه تحتپوشش می باشد اما بیمه گذار موظف به رعایت شرایط کار کودکان ونوجوانان طبق قانون کار می باشد .

تعجب کردید؟؟؟

بله همه این پوششها در قالب بیمه نامه “”جامع مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان “” شرکت بیمه کوثر  نمایندگی سید سعید موسوی می باشد.

برای صدور و دریافت اطلاعات بیشتر فرم زیر را تکمیل نمایید.

بیمه نامه مسئولیت

بعد از تکمیل و ارسال این فرم با شما جهت مشاوره و اعلام نرخ و صدور بیمه نامه تماس خواهیم گرفت

اشتراک گذاری :
بخش نظرات

سوالات خود را در قسمت نظرات ثبت کنید تا به آن پاسخ داده شود

صـدور آنلاین و ارزان بیمه نامه کـوثرلطفا" اینجا کلیک کنید
+ +